Guide Databases

Guide Databases
  • 22 December 2020
  • 09:49
  • guide
  • 962


ฐานข้อมูลวารสารจาก Elsevier e-journals มากกว่า 600 รายชื่อ อีกกว่า 1000 หนังสือชั้นนำ และฐานข้อมูลพื้นฐานที่ทันสมัย รวมถึงการให้คำปรึกษาเบื้องต้นพร้อมทั้งวิธีการ ยิ่งกว่านั้นยังมีวิดีโอและรูปภาพประกอบอีกมากมาย         


การสืบค้นข้อมูลแบบหน้าจอเดียว โดยใช้การสืบค้นแบบ Google serarch โดยผลการสืบค้น (ในการ search เพียงครั้งเดียว)จะรวบรวมข้อมูลจากทุกฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ เช่น ScienceDirect, ISI Web of Science, Proquest Dissertation และฐานอื่นๆ รวม 13 ฐาน รวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NatLibrary)


OPAC เป็นคำย่อมาจาก Online Public Access Catalog เป็นเครื่องมือช่วยค้นหารายชื่อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ทั้งสิ่งพิมพ์ภาษา ไทยและภาษาต่างประเทศ ซีดีรอม ฯลฯ ที่มีให้บริการในห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์และหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โดยผู้ใช้สามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลได้จากห้องสมุด หรือจากทุกแห่ง โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่


เป็นฐานข้อมูลบอกรับ เพื่อตรวจสอบคุณภาพวารสารระดับนานาชาติ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ เปรียบเทียบ และ จัดอันดับวารสาร หรือ Journal Ranking เป็นดัชนีวัดคุณภาพวารสารของบริษัท Clarivate  ประกอบด้วยค่า impact facter  / ค่า Quartile (Q) การปรับปรุงข้อมูลใน JCR จะมีรอบการปรับปรุงทุกปีเช่นกันตาม Web of Science แต่การปรับปรุงข้อมูล JCR จะประมาณปลายเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม (Web of Science ประมาณเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน)


เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) จากผู้ผลิต
Proquest โดยมีจุดเด่นคือมีหนังสือวิชาการคุณภาพจากหลากหลายสํานักพิมพ์ชัั้น
นําทัวโลก ครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ

 

Search