บริการของห้องสมุด

บริการของห้องสมุด

เวลาทำการ
เปิด  : วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30 น.
ปิด  :  วันเสาร์ -วันอาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สถานที่ตั้ง :  ชั้น 5 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : `074-287538-9
website : https://www.dent.psu.ac.th/unit/dentlib/
Facebook : Dental Library PSU
Line Official : @895chonu

เครื่องมือช่วยสืบค้น
OPAC
EDS ONE SEARCH

บริการของห้องสมุด

บริการการยืม-คืน
สิทธิ์การยืม
นักศึกษา/ บุคลากร
หนังสือ  จำนวน  5  เล่ม/ 7 วัน
วารสาร  จำนวน  5  เล่ม/ 7 วัน
อาจารย์  
หนังสือ  จำนวน  5  เล่ม/ 14 วัน
วารสาร  จำนวน  5  เล่ม/ 14 วัน
ค่าปรับ   3 บาท/1 เล่ม
การ renew
 นักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร สามารถ renew ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
(ช่วง COVID-19 ผ่อนปรนให้สามารถ renew ได้มากกว่า 20 ครั้ง)

บริการ E-Service 
เป็นการให้บริการสำเนาวารสารระหว่างห้องสมุด โดยผู้ใช้บริการสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้ทางห้องสมุดดำเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างห้องสมุด อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับค่าบริการปลายทางของห้องสมุดนั้น ๆ
แบบฟอร์มขอใช้บริการ

บริการถ่ายเอกสาร
ห้องสมุดมีเครื่องถ่ายเอกสารให้บริการภายในห้องสมุด อัตราค่าบริการอยู่ที่แผ่นละ 50 สตางค์

บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
ห้องสมุดให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่ห้องสมุดในเวลาทำการ หรือช่องทางออนไลน์ ได้แก่ facebook  Line Official ได้ตลอดเวลา

บริการคอมพิวเตอร์
ห้องสมุดให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นและการทำงาน ดังนี้
– คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น จำนวน 5 เครื่อง
– คอมพิวเตอร์ระบบโรงพยาบาล จำนวน 2 เครื่อง

บริการอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
– ปลั๊กไฟ
– หูฟัง

บริการหุ่นจำลอง
ห้องสมุดมีหุ่นจำลองให้บริการในห้องสมุดจำนวน 49 Model
อาทิเช่น หุ่นจำลองกะโหลกศีรษะพร้อมกระดูกสันหลังตอนคอ Hyiud bone และกล้ามเนื้อบดเคี้ยว / Artificial human skull/ Development of a set of teeth เป็นต้น

บริการห้องศึกษาด้วยตนเอง
ห้องสมุดมีห้องศึกษาด้วยตนเอง จำนวน 5 ห้อง โดยหากอาจารย์หรือสาขาวิชามีความ
ต้องการใช้ห้องสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ตามแบบฟอร์ม
– แบบฟอร์มการขอใช้ห้องศึกษาด้วยตนเอง

Search