กระบวนการทำงาน

กระบวนการทำงาน

กระบวนการพัฒนา และวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

กระบวนการให้บริการของห้องสมุด

  • การบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์
  • การบริการยืม-คืนหนังสือระหว่างห้องสมุด
  • การบริการสืบค้นสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า (วารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์)
  • การการให้บริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด
  • การจัดเก็บหนังสือที่ให้บริการ

กระบวนการเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ

  • การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Website
  • การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน Fanpage
  • การจัดทำสื่อการใช้ทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์

Search