โปรแกรม iThenticate

โปรแกรม iThenticate

>>บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน <<

หอสมุดคุณหญิงหลงฯ ให้บริการตรวจสอบคัดลอกผลงาน ระหว่างวันที่ 3-31 มกราคม 2567 หากท่านประสงค์จะตรวจสอบการคัดลอกผลงานสามารถส่งรายละเอียดให้ตรวจสอบดังแบบฟอร์มต่อไปนี้ 💙💙

Due the copyleak program is valid until Jan 2, 2024, between Jan 3 – 31, 2024, for those who want to check for plagiarism, Please fill in details for checking in the following form

📍📍Fill in details >> https://link.psu.th/mXF4W

——-

และตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ท่านสามารถใช้โปรแกรม iThenticate ตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วยตนเองได้

Search