หลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เพื่อให้การดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงเห็นสมควรให้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

Search