สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์

Human Research Ethics


นักวิจัยGuideline/แหล่งความรู้


welcome to Human Research Ethics

จำนวนโครงร่างการวิจัยที่ยื่นขอรับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ประจำปีงบประมาณ

ปี 2565

Initial Review 52 โครงการ
Continuing Review 108 โครงการ

ปี 2566

Initial Review 61 โครงการ
Continuing Review 81 โครงการ

ปี 2567

Initial Review 36 โครงการ
Continuing Review 93 โครงการ ณ วันที่ 11 เม.ย.67

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Search