สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์

Human Research Ethics

ENG

โครงการใหม่ (Initial Project)

Download แบบฟอร์ม
การเลือกแบบฟอร์ม
อบรมออนไลน์
ขั้นตอนการพิจารณา    

กำหนดการประชุม
วิจัยแบบเร่งด่วนพิเศษ
อัตราค่าธรรมเนียม

โครงการที่ผ่านการรับรอง (Continuing Project)

Download แบบฟอร์ม   
ข้อปฏิบัติหลังได้รับการรับรอง   
แนวปฏิบัตินักวิจัยภายใต้ COVID-19

Guideline/แหล่งความรู้

National
International
VDO ย้อนหลังการอบรม

สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วิธีดำเนินการมาตรฐาน(SOPs) 
คำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ  
คณะกรรมการ  
Key Report     
Work Flow     
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบคำร้องวิธีดำเนินการมาตรฐาน
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้ (KM)    

แนะนำหน่วยงาน

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

Key-report สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะทันตแพทยศาตร์ สำหรับโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระหว่างปี ระหว่างปี 2560 ถึง 2564

สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วารที่ 8 (2565-2568)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Search