โครงสร้างหน่วยงาน

สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สุกัญญา เธียรวิวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

E-mail : stianviwat@gmail.com

อาจารย์ ทพ.ศักรินทร์ ตั้งโพธิธรรม
เลขานุการในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

E-mail : sakarin.t @ psu.ac.th

Search