โครงสร้างหน่วยงาน

สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สุกัญญา เธียรวิวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

E-mail : stianviwat@gmail.com

Search