Office Staff

อ.ทพ.ศักรินทร์ ตั้งโพธิธรรม
เลขานุการในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

E-Mail : sakarin.t @ psu.ac.th
โทร : 074-287734

นางสาวทศวรรณรัญเพชร
นักวิชาการอุดมศึกษา

E-Mail : tasawan.r@psu.ac.th
โทร : 074-287734

นายพงษ์ดนัย เสนาจิตร
พนักงานธรุการ

E-Mail : pongdanai.s@psu.ac.th
โทร : 074-287734

Search