ตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับนานาชาติ Surveys for the SIDCER Recognition Program ระหว่างวันที่  24-27  กรกฎาคม  2566

ตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับนานาชาติ Surveys for the SIDCER Recognition Program ระหว่างวันที่  24-27  กรกฎาคม  2566

สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับนานาชาติ  (Surveys for the SIDCER Recognition Program) ระหว่างวันที่  24-27  กรกฎาคม  2566

Search