• 5 เมษายน 2021
  • 15:14
  • journal
  • 397

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กบกพร่องทางสายตา

Oral health knowledge, attitude and practices in oral health care providers of visually impaired children
เอมอมร ทิพย์สอดส่อง  เสมอจิต พิธพรชัยกุล
Aimarmorn Tipsodsong   Samerchit  Pithpornchaiyakul
fulltext

คุณลักษณะของแรงต่อระยะดีดกลับ ของลวดนิกเกิลไทเทเนียม ชนิดที่มีความยืดหยุ่นสูงพิเศษ

Load-deflection characteristics of superelastic nickel titanium wire
ปภัสพงศ์ เพิ่มแสงงาม  ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ 
Papatpong Phermsang-ngarm, Chairat Charoemratrote
fulltext

ผลของของเกล็ดเลือดที่อุดมไฟบรินต่อการหายของเนื่อเยื่อปริทันต์ภายหลังการผ่าตัดฟันคุด

Efect of autologous platelet-rich fibrin on periodontal healing after mandibular third molar removal
มะลิ นิยมบัณฑิต  อิทธินันท์ ไพศาลพันธ์
Mali Niyombandith   Aittinan Pisarnpan
fulltext

เครื่องมือคงสภาพการจัดฟันชนิดติดแน่นในงานทันตกรรมจัดฟัน

Fixed retainers in orthodontics
ทพ.ธเนศ เอื้อเจียรพันธ์   อุดม ทองอุดมพร
Tanes Ouejiaraphant   Udom Thongudomporn
fulltext

Search