• 5 เมษายน 2021
  • 15:12
  • journal
  • 357

สื่อการเรียนการสอนหุ่นกะโหลกศีรษะจาลองสำหรับการฝึกปฏิบัติถ่ายภาพรังสีและการแปลผลภาพรังสีของกะโหลกศีรษะและฟัน

A Fabricated Phantom Head for Oral and Maxillofacial Radiography and Radiographic Interpretation
อารีย์  กาญจนประภาส
Aree  Kanjanaprapas 
fulltext

หลักยึดอย่างง่ายทางทันตกรรมจัดฟันด้วยชีวกลศาสตร์

Understanding biomechanics makes anchorage design simple and easy
อกนิษฐ์ อู่รังสิมาวงศ์ 
Akanit Urangsimawong
fulltext

ปัจจัยที่มีผลต่อความเรียบของพื้นผิววัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิต

Factors affecting surface smooth smoothness of resin composite
พิมพ์มาดา เกษรักษ์
Pimmada  Kedruk
fulltext

การจัดกลุ่มอาหารสามัญที่คนไทยรับประทานตามคุณสมบัติเนื้อสัมผัส

Classification of common foods consumed by Thais based on textural properties
อุดม ทองอุดมพร  วีรศักดิ์ จงสุวิวัฒน์วงศ์  อลัน กีเตอร์
Udom Thongudomporn   Virasakdi Chongsuvivatwong   Alan F Geate
fulltext

Search