• 5 เมษายน 2021
  • 15:09
  • journal
  • 468

การวัดความยาวส่วนโค้งแนวฟันของแบบจำลองศึกษาทางทันตกรรมจัดฟัน

Arch perimeter measurement of orthodontic study model
ธัชธรรม รักศิลป์   สุปาณี  สุนทรโลหะนะกูล
Tatchatam Raksil  Supranee Suntornlohanaku
fulltext

การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบวิธีการทำความสะอาดเพื่อลดปริมาณเชื้อโรคในกระดูกที่เก็บได้จากเครื่องมือผ่าตัดต่อการมีชีวิตของเซลล์

A comparison of three decontamination protocols for bone collected with a bone collector in terms of osteoblastic cell viability and bacterial decontamination
ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี  ยุวดี วิสุทธิวงศ์   ครองพร คงครองทอง   นฤทธิ์ ลีพงษ์
Srisurang Suttapreyasri    Yuwadee Wisuttiwong    Krongporn Kongkrongtong    Narit Leepong 
fulltext

การตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อไมโคพลาสมาในเซลล์เพาะเลี้ยง

Detection of mycoplasma contamination in cell cultures
ศิษฎา ตันนุกิจ  สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์
Sissada TannukitSupreya  Wanichpakorn
fulltext

 ประสิทธิภาพของวิธีต่างๆในการคงความนิ่มของวัสดุปรับภาวะเนื้อเยื่อสองชนิด

Efficiency of various methods in maintaining resilience of two tissue conditioners
สุพาณี บูรณธรรม ณัฐจิรา จิตติถาวร  ณัฐธิดา ตรีรัตนพันธ์  ธนพร อุดมวิทยาไกร   บุษดี กังสังข์   พจนลักษณ์ เก้าเอี้ยน พรนลัท เหมไพบูลย์  สุพรรษา พงศ์ติวัฒนากุล
Supanee Buranadham  Natjira Chittithaworn   Natthida Treerattanaphan  Tanaporn Udomwittayakrai Budsadee Kungsung Pojchanaluk Kaoian Phornnalat Hamepaiboon  Supunsa Pongtiwattanakul
fulltext

Search