• 5 เมษายน 2021
  • 15:11
  • journal
  • 566

แนวทางการควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำเพื่อลดการเสี่ยงฟันสึกของผู้ใช้บริการ

Guideline of swimming pool water quality control to reduce the risk of tooth erosion of swimmers
จักรี องค์เทียมสัคค์   ไพฑูรย์ ดาวสดใส   จรรยา ชื่นอารมณ์   พจนรรถ เบญจกุล
Chakree Ongthiemsak  Paitoon Daosodsai  Chanya Chuenarrom  Pojjanut Benjakul
fulltext

การพัฒนาปูนปลาสเตอร์เพื่อใช้ในการยึดชิ้นหล่อเข้ากับกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง

Development of a modified plaster for mounting procedure
สุพาณี บูรณธรรม    กุลธิดา บัวทอง ชนินทร์ จิตติถาวร นุสรา ศรีแสง   วรพงศ์ สิชฌน์เศรษฐ์
Supanee Buranadham   Kultida Buathong Chanin Jittithaworn   Nutsara Srisaeng  Worapong Sitchasate
fulltext

ค่าพีเอชวิกฤติของน้ำในสระว่ายน้ำต่อความเสี่ยงฟันสึก

Critical pH of swimming pool water on the risk tooth erosion
จักรี องค์เทียมสัคค์   ไพฑูรย์ ดาวสดใส   จรรยา ชื่นอารมณ์
Chakree Ongthiemsak  Paitoon Daosodsai  Chanya Chuenarrom  Pojjanut Benjakul
fulltext

การเจริญของขากรรไกรบนบกพร่อง: บทความปริทัศน์

พณิตา ปัญจมานนท์   อุดม ทองอุดมพร
Maxillary Deficiency: A Literature Review
Panita Panchamanon   Udom Thongudomporn
fulltext

Search