• 5 เมษายน 2021
  • 15:06
  • journal
  • 513

แนวโน้มการยึดเกาะของเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากเหงือกของมนุษย์ต่อวัสดุบูรณะสีเหมือนฟัน

Attachment Potential of Human Gingival Fibroblasts on Tooth-Colored Restorative Materials
พิมพ์มาดา เกษรักษ์ สุชาดา พันธุรักษ์ 
Pimmada Kesrak Suchada Phunturug 
fulltext

ผลของการดื่มนมฟลูออไรด์เป็นเวลา 3 ปีต่อการลดลงของสภาวะฟันผุในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 

Dental Caries Reduction Assessment In Primary School Children In Aoluk DIistrict Krabi Province, After Drinking Floridated Milk For 3 Years
บุษบา ภู่วัฒนา
Budsaba Poowattana
fulltext

The evaluation of Huaiyot dental center development, Trang, Thailand using the balance scorecard

การประเมินผลการพัฒนาศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลห้วยยอด โดยใช้การวัดผลองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard)
พีรพงษ์ จันทร์พุ่ม
Peerapong Janpoom
fulltext

Oral lichenoid reaction to herbal medicine: a case report

ไลเคนนอยด์ในช่องปากเหตุปฏิกิริยาจากยาสมุนไพร : รายงานผู้ป่วย
Kanokporn Pangsomboon
กนกพร ปางสมบูรณ์
fulltext

Prothodontic rehabilitation in patient with disc displacement with reduction

การบูรณะฟันในคนไข้ที่เป็นแผ่นรองข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนชนิดเข้าที่ได้เอง

Asawin Wangkiatkhajorn Chakree Ongthiemsak

อัศวิน หวังเกียรติขจร  จักรี องค์เทียมสัคค์
fulltext

Search