• 5 เมษายน 2021
  • 15:05
  • journal
  • 669

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อปัญหาสุขภาพช่องปากและการมาใช้บริการทันตกรรมของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลสงขลา

Factors associated with oral health problem and dental service using of diabetic mellitus patients ,Songkhla hospital
นัฏฐา ติลกการย์
Natha Tilokkarn
fulltext

การเพาะเลี้ยงเซลล์ประสาทไตรเจมินาลแบบปฐมภูมิ เพื่อศึกษากลไกการนำความรู้สึกในระดับปลาย

Trigeminal neuron primary cultures for peripheral sensitization studying
อันวยา แก้วพิทักษ์
Aunwaya Kaewpitak
fulltext

ประสิทธิผลของการเคลือบหลุมร่องฟันในโรงเรียนในจังหวัดสงขลาที่ระยะเวลา 5 ปี และความคิดเห็นเรื่องสาเหตุที่ส่งผลต่อความล้มเหลวของการเคลือบหลุมร่องฟันที่พบได้บ่อย

สุกัญญา เธียรวิวัฒน์ บานเย็น ศิริสกุลเวโรจน์ ชุติกาญจน์ จรัลพงศ์ ฐิติพร ดุกสุขแก้ว น้ำทิพย์ ปติโนธรรม ฟิรฮานา อาแซ โศรณะ เดชหนู
Sukanya Tianviwat Banyen Sirisakulveroj Chutikarn Jaralpong Thitiporn Duksukkaew Namthip Patinotham Firhana Arsae Sorana Dechnu
fulltext

การใช้นมผงผสมโพรไบโอติกแลคโตบาซิลลัสพาราเคซิอายเอสดีวันเพื่อป้องกันฟันผุในเด็กเล็กอายุ 9 เดือน – 1 ปี อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา : การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

Use of milk powder contained probiotic Lactobacillus paracasei SD1 for dental cariesprevention in young children 9 months – 1 year at Chana District, Songkhla Province : A randomized  controlled trial
อารีรัตน์ สุทธิเบญจกุล เพียงใจ รัตนมณี ธิดา ยามาเจริญ พนิฏา ชุมมิ่ง อนันญา กำเหนิด
Areerat Sutthibenjakul Phiangjai Rattanamanee Thida Yamacharoen Panida Chumming
fulltext

ค่าความแข็งระดับจุลภาคและ ปริมาณการเกิดพอลิเมอไรเซชันของวัสดุ บัลค์ฟิลเรซินคอมโพสิทที่ระดับความลึกต่างกัน

Microhardness and degree of conversion of three bulk fill resin composites in different depth.
ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ   กตัญญู หลิมไชยกุล  พัชร ลักษณานุกูล  ยงยุทธ ไชโย 
Sirichan Chiaraputt    Katanyoo LimChaikul   Pachara Luxkananukul   Youngyut Chaiyo 
fulltext

Search