รศ.ดร.ทพญ. สุวรรณา  จิตภักดีบดินทร์

Suwanna  Jitpukdeebodintra

รองศาสตราจารย์ (Assoc. Prof. Dr.)

ประวัติและผลงาน (CV)

ประวัติการศึกษา

  • D.D.S., Mahidol University, Bangkok, Thailand
  • Ph.D. (Craniofacial Biology), U. of Southern California, U.S.A

สาขางานวิจัย

1. Anticariogenic properties of crude extracts from selected local plants
2. Effect of tannin and tannin-fluoride ongrowth and adherence of Streptococcus mutans

งานวิจัยตีพิมพ์

1. Koontongkaew S, Jitpukdeebodintra S, Yapong B, and Pongprerachok S. The interaction effect of chlorhexidine and sodium fluoride on S. mutans GS-5. J. Dent. Assoc. Thai 42: 236-243, 1992.

2.  Jitpukdeebodintra S, and Koontongkaew S. Effects of fluoride and chlorhexidine combinations on inhibition of acid production by S. mutans GS-5. Mahidol Dent. J. 12 : 151-156, 1992.

3. Koontongkaew S, and Jitpukdeebodintra S. Amphiphilic property of chlorhexidine and its cytotoxicity against S. mutans GS-5.  J. Nihon Univ. Sch. Dent. 36: 235-240, 1994.

4. Koontongkaew S, and Jitpukdeebodintra S. Interaction of chlorhexidine with the cytoplasmic membranes of Streptococcus mutans GS-5. Caries Res. 29: 413-417, 1995.

5. Koontongkaew S, and Jitpukeedbodintra S. Synthesis of matrix metalloproteinases by cell lines derived from primary and metastatic squamous cell carcinomas of the head and neck  Thai  J. Oral Maxillofac. Surg. 12:3-9, 1998.

6. Snead M.L., Paine M.L., Luo W, Zhu D.H., Yoshida B, Lei Y.P., Paine C.T., Chen L.S., Burstein J.M., Jitpukdeebodintra S, White S.N., Bringas P. Jr. Transgene animal model for protein expression and accumulation into forming enamel. Connect. Tissue. Res. 38: 279-86, 1998.

7. Amornphimoltham P, Jitpukdeebodintra S. and Koontongkaew S. Pharmacokinetics of chlorhexidine in saliva.  J. Dent. Assoc. Thai  50: 131-138, 2000.

8. Koontongkaew S.  Jitpukdeebodintra S. and Suwaluk S. Characterization of primary culture cells from human ameloblastoma. Thai J. Oral Maxillofac. Surg. 14: 29-35, 2000.

9. Jitpukdeebodintra S, Yang C, and Snead M.L. Developmental patterning of the circumvallate papilla. Int. J. Dev. Biol. 46: 755-763, 2002.

10. Chanmuang S, Jitpukdeebodintra S, Chuenarrom C, and Benjakul P. Effect of xylitol and fluoride on enamel erosion in vitro. J. Oral Sci. 49:293-297, 2008.

11. Leethanakul C, Kittichaikarn C, Chroemratrote C. and Jitpukdeebodintra S. Effects of continuous and interrupted orthodontic force on interleukin-1b and interleukin-8 secretion in human gingival crevicular fluid. J. Oral Biosci. 50(4):230-238, 2009.

12. Limapornvanich A, Jitpukdeebodintra S, Hengtrakool C, Kedjarune-Leggat U. Bovine serum albumin release from novel chitosan-fluoro-aluminosilicate glass ionomer cement: stability and cytotoxicity studies. J Dent. 37(9):686-690, 2009.

13. Jitpukdeebodintra S, Chuenarom C, Muttarak C, Khonsuphap P, Prasattakarn S. Effects of 1.23% acidulated phosphate fluoride gel and drinkable yogurt on human enamel erosion, in vitro. Quintessence Int. 41(7):595-604, 2010.

14. Yapong B, Tannukit S, Jitpukdeebodintra S. Efficiency of Mitis Salivarius bacitracin agar stored for 4 weeks for isolation of mutans streptococci from human saliva. CU Dent J 2015; 38(3):177-184.

15. Leethanakul C, Suamphan S, Jitpukdeebodintra S, Thongudomporn U, Charoemratrote C. Vibratory stimulation increases interleukin-1 beta secretion during orthodontic tooth movement. Angle Orthod 2016; 86(1):74-80.

16. Boonviriya S, Tannukit S, Jitpukdeebodintra S. Effects of tannin-fluoride and milk-fluoride mixture on human enamel erosion from inappropriately chlorinated pool water. J Oral Sci 2017; 59(3):383-390.

17. Benjakul S, Jitpukdeebodintra S, Leethanakul C. Effects of low magnitude high frequency mechanical vibration combined with compressive force on human periodontal ligament cells in vitro. Eur Journal Orthod 2018; 40(4):356–363.

18. Phusuntornsakul P, Jitpukdeebodintra S, Pavasant P, Leethanakul C. Vibration enhances PGE2, IL-6, and IL-8 expression in compressed hPDL cells via cyclooxygenase pathway. J Periodontol 2018; 89(9):1131-1141.

19. Benjakul S, Leethanakul C, Jitpukdeebodintra S, Low magnitude high frequency vibration induces RANKL via cyclooxgenase pathway in human periodontal ligament cells in vitro. J Oral Biol Craniofac Res 2019; Jul-Sep; 9Z3X: 251-255.

20. Nattapon Rotpenpian, Suwanna Jitpukdeebodintra. The Effects of Gnetum Gnemon Extract on Streptococcus Mutans, In Vitro Study. Khon Kaen Dent J, Vol.24 No.2, 2021:1-9.

21. Phusuntornsakul P, Jitpukdeebodintra S, Leethanakul C. Vibration activates the actin/NF-kappa B axis and upregulates IL-6 and IL-8 expression in human periodontal ligament cells. Cell Biol Intl 2020 (Feb); 44(2):661-670. (PUBMED)

22. Nattapon Rotpenpian, Uraiwan Sungchum, Sissada Tannukit, and Suwanna Jitpukdeebodintra, The inhibitory effect of crude water extract of Musa sapientum inflorescence on Streptococcus mutans. Songklanakarin J. Sci. Technol. 44 (1), 236-241, Jan. – Feb. 2022

23. Boontida Changkhaokham, Sumit Suamphan, Prasit Pavasant, Suwanna Jitpukdeebodintra, Chidchanok Leethanakul. Effects of compressive stress combined with mechanical vibration on osteoclastogenesis in RAW 264.7 cells. Angle Orthod. 2022 Mar 9. doi: 10.2319/090321-682.1

24. Charu, Fatonah, Tannukit  Sissada, Rotpenpian Nattapon, Jitpukdeebodintra  Suwanna, Cytotoxicity and Cell Migration Effect of Crude Spilanthes Acmella Ethanolic and Water Extract. Journal of International Dental and Medical Research. 2022;15 (2): 544 – 551.

25. Rotpenpian N, Yapong B, Jitpukdeebodintra  S. The Effects of Aloe Vera Extract on Streptococcus Mutans. SWU dent.J. 2022; 15(2) : 10-23.

26. Yapong B, Jitpukdeebodintra S, Rotpenpian N. Antimicrobial Property of Zingiber officinalis Extract on Streptococcus mutans. Journal of International Dental and Medical Research 2022; 15(4):1492-96.

27. Changkhaokham B, Suamphan S, Jitpukdeebodintra S, Leethanakul C. Effects of continuous and released compressive force on osteoclastogenesis in vitro. Journal of Oral Biology and Craniofacial Research 2024; 14(2):164-168.

บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ

1.  Jitpukdeebodintra S, Lei Y.P., Zhu D.H, Luo W. and Snead M.L. Development patterning of the circumvallate papilla. (Abstract) In : General Session of the international Association  for Dental Research, San Diego, USA 2002.

2.  Jitpukdeebodintra S, Chankhlai K, Songka P, Dilokthaladol S, and Yapong B. In votro inhibitory effect of crude extract from selected vegetables on the adherence and glucosyltransferases activity of Streptococcus mutans GS5. In: the 85th General Session of the International Association for Dental Research, New Orlean, Louisiana, USA 2007.

3. Sungchum U, Tannukit S, Jitpukdeebodintra S. Effects of Musa sapientum extract on biofilm formation and acidogenicity of Streptococcus mutans. The International Bioscience Conference and the 5th Joint International PSU-UNS Bioscience Conference, Phuket 2014.

Search