บุคลากร

บุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff)

รศ.ดร.ทพญ.อุรีพร เล็กกัต
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว

(Associate Professor Dr.Ureporn Leggat)

ureporn.l@psu.ac.th

รศ.ดร.ทพญ.สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์
อาจารย์

(Associate Professor Dr.Suwanna Jitpukdeebodintra)

suwanna.ji@psu.ac.th

suwanna_90007@yahoo.com

ผศ.ดร.ทพญ.ศิษฎา ตันนุกิจ
อาจารย์

(Assistant Professor Dr.Sissada  Tannukit)

sissada.t@psu.ac.th

ผศ.ดร.ทพ.ณัฐพล โรจน์เพ็ญเพียร
อาจารย์

(Assistant Professor Dr.Nattapon Rotpenpian)

nattapon.r@psu.ac.th

บุคลากรสายสนับสนุน (Supporting Staff)

สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์
นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ

Supreya Wanichpakorn

supreya.w@psu.ac.th

สุรศักดิ์ เจริญมาก
พนักงานห้องปฏิบัติการ 3

Surasak  Chareonmak

surasak.c@psu.ac.th

อัจฉรา ทิพย์สุเนตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

Atchara Thipsunate

atchara.th@psu.ac.th

รณิดา อำภา
นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการ

Ranida Ampa

ranida.a@psu.ac.th

 

Search