ประวัติความเป็นมา (History)

          จัดการเรียนการสอนในเรื่องชีววิทยาช่องปาก ตั้งแต่เรื่องกำเนิดและพัฒนาการของฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องภายในกระดูกขา กรรไกร โครงสร้าง หน้าที่ ความสัมพันธ์กับการเกิดโรคในช่องปาก และความเกี่ยวข้องกับการรักษาในคลินิกของฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยละเอียด ในส่วนของระบบการบดเคี้ยวจะเน้นเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและการทำงานของฟันแต่ละซี่ รวมถึงอวัยวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการบดเคี้ยวและการสบฟัน นอกจากนี้ สาขาวิชายังรับผิดชอบการสอนในเรื่องของชีวสถิติ และกระบวนการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถนำสถิติและการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพทันตแพทย์ต่อไป

Search