วิสัยทัศน์ พันธกิจ (VISION/MISSION)

วิสัยทัศน์ (VISION)

Dental Faculty Of Values For Sustainable Wellness

คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งคุณค่า เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (MISSION)

“จัดการเรียนการสอนทางทันตแพทยศาสตร์ ด้านพรีคลินิก และสร้างผลงานทางวิชาการ ที่มีคุณภาพชั้นเลิศ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและการสร้างองค์ความรู้ใหม่”

เป้าประสงค์ (GOAL)

  1. เน้นสร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอน และสร้างเครือข่ายงานวิจัย ทั้งภายใน ภายนอก และต่างสถาบัน เพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ
  2. จัดหาสิ่งแวดล้อม และสร้างบรรยากาศในการสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร ปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างเต็มศักยภาพ
  3. นำเทคนิคการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) มาปรับใช้ในการบริหารจัดการสาขาวิชาฯ

Search