ผศ.ดร.ทพญ.ศิษฎา ตันนุกิจ

ผศ.ดร.ทพญ.ศิษฎา ตันนุกิจ

ผศ.ดร.ทพญ. ศิษฎา ตันนุกิจ

Sissada  Tannukit

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

ประวัติและผลงาน (CV)

ประวัติการศึกษา

  • D.D.S. Mahidol University
  • Ph.D. (Craniofacial Biology), U. of Southern California, U.S.A

สาขางานวิจัย

  • Effects of herbal extracts on S. mutans

งานวิจัยตีพิมพ์

1. Wang H, Tannukit S, Zhu D, Snead ML, Paine ML. Enamel matrix protein interactions. J Bone Miner Res. 2005 Jun;20(6):1032-40.

2. Shapiro JL, Wang H, Wen X, Tannukit S, Paine ML. An amelogenin minigene to study alternative splicing. DNA Cell Biol. 2006 Jan;25(1):1-5.

3. Wang HJ, Tannukit S, Wen X, Shapiro JL, Snead ML, Paine ML. Using the yeast two-hybrid assay to discover protein partners for the leucine-rich amelogenin peptide and for tuftelin-interacting protein 11. Eur J Oral Sci. 2006 May;114 Suppl 1:276-9; discussion 285-6, 382.

4. Tannukit S, Wen X, Wang H, Paine ML. TFIP11, CCNL1 and EWSR1 Protein-protein Interactions, and Their Nuclear Localization. Int J Mol Sci. 2008 Aug;9(8):1504-14.

5. Wen X, Tannukit S, Paine ML. TFIP11 interacts with mDEAH9, an RNA helicase involved in spliceosome disassembly. Int J Mol Sci. 2008 Nov;9(11):2105-13.

6. Tannukit S, Crabb TL, Hertel KJ, Wen X, Jans DA, Paine ML. Identification of a novel nuclear localization signal and speckle-targeting sequence of tuftelin-interacting protein 11, a splicing factor involved in spliceosome disassembly. Biochem Biophys Res Commun. 2009 Dec 18;390(3):1044-50.

7. Yapong B, Tannukit S, Jitpukdeebodintra S. Efficiency of Mitis Salivarius bacitracin agar stored for 4 weeks for isolation of mutans streptococci from human saliva. CU Dent J 2015; 38(3):177-184.

8. Jirachotikoon C, Tannukit S, Kedjarune-Leggat U. Expression of translationally controlled tumor protein in heat-stressed human dental pulp cells. Arch Oral BIol 2015; 60: 1474-1481.

9. Tannukit S, Wanichpakorn S. Detection of mycoplasma contamination in cell cultures. Songklanakarin Dental Journal 2016; 4:21-30.

10. Boonviriya S, Tannukit S, Jitpukdeebodintra S. Effects of tannin-fluoride and milk-fluoride mixture on human enamel erosion from inappropriately chlorinated pool water. Journal of Oral Science 2017; 59(3):383-390.

11. เสมอจิต พิธพรชัย, กุลกิติพงศ์ วงศ์อารีราษฏร์, ชรินธร ธนวงศ์วาณิชย์, พิมพ์ชนก แสงเพ็ชร, ภาษิตา แพทย์รัตน์, ศิษฎา ตันนุกิจ. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาทันตแพทย์. วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564 (พฤษภาคม-สิงหาคม); 24(2) : 32-41.

12. Nattapon Rotpenpian, Uraiwan Sungchum, Sissada Tannukit, and Suwanna Jitpukdeebodintra, The inhibitory effect of crude water extract of Musa sapientum inflorescence on Streptococcus mutans. Songklanakarin J. Sci. Technol. 44 (1), 236-241, Jan. – Feb. 2022

13. Charu, Fatonah, Tannukit  Sissada, Rotpenpian Nattapon, Jitpukdeebodintra  Suwanna, Cytotoxicity and Cell Migration Effect of Crude Spilanthes Acmella Ethanolic and Water Extract. Journal of International Dental and Medical Research. 2022;15 (2): 544 – 551.

14. Sangsuwan P, Chotigeat W, Tannukit S, Kedjarune-Leggat U. Long-Term Effect of Modified Glass Ionomer Cement with Mimicked Biological Property of Recombinant Translationally Controlled Protein. Polymers 2022; 14, 3341. https://doi.org/10.3390/polym14163341.

15. Sangsuwan P, Tannukit S, Chotigeat W, Kedjarune-Leggat U. Biological Activities of Glass Ionomer Cement Supplemented with Fortilin on Human Dental Pulp Stem Cells. Journal of Functional Biomaterials 2022; 13 (3), 132. https://doi.org/10.3390/jfb13030132.


บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ

1. Tannukit S, Lei YP, Paine ML. Colocalization of TFIP11 with CCNL1 and EWS. General Session of the International Association for Dental Research, New Orleans, USA 2007


โครงการวิจัย

1.  Effects of S. mutans on TCTP expression in human dental pulp cells

2.  Examination of added recombinant TCTP and expression of TCTP gene in pulp cell after hazardous exposure

3.  Anticariogenic properties of crude extracts from selected local plants

4.  Effect of tannin and tannin-fluoride on growth and adherence of Streptococcus mutans

Search