SAGE RESEARCH METHODS

SAGE RESEARCH METHODS

ฐานข้อมูลทดลองใช้

เชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ม.อ. ทดลองใช้ฐาน “SAGE Research Methods”🎊

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการวิจัย มีหนังสือมากกว่า 1,000 เล่ม บทความในวารสาร กรณีศึกษาจากโครงการวิจัยกว่า 2,200 รายการ ชุดข้อมูลการสอนมากกว่า 500 ชุด และวิดีโอมากกว่า 1,200 รายการ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ช่วยสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในทุกระดับ

📍ทดลองใช้งานได้ที่ : https://methods.sagepub.com/ หรือ kyl.psu.th/ZWHYjSBKB

⏰ทดลองใช้ได้ถึง วันที่ 30 มิ.ย. นี้

Search