แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับนักวิจัยภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID-19

แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับนักวิจัยภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID-19

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มีความประสงค์ขอแจ้งแนวปฏิบัติสำหรับนักวิจัย ดังนี้

1. ขอให้นักวิจัยปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัดในกระบวนการวิจัย เพื่อความปลอดภัยของอาสาสมัครและนักวิจัยเอง รวมทั้งปกป้องสาธารณชนและสังคมโดยไม่กระทำการอันจะเป็นเหตุให้การควบคุมการระบาดทำได้ยากขึ้น

2. สำหรับโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้วหากต้องปรับวิธีการดำเนินการวิจัย การเก็บข้อมูลและติดตามผล เพื่อการดำเนินการในการป้องกันโรค COVID-19 ให้ผู้วิจัยยื่นขอรับพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol amendment, AP-014) จะถือว่าเป็นกรณีเร่งด่วนให้ในการพิจารณา

3. สำหรับโครงการวิจัยที่จะยื่นขอรับพิจารณา อาจเพิ่มเติมข้อความการดำเนินการป้องกันโรค COVID-19 ในกระบวนการขอความยินยอมรวมถึงการเข้าถึงอาสาสมัครตลอดการดำเนินโครงการวิจัย และเพิ่มเติมรายละเอียดในเอกสารคำชี้แจงสำหรับอาสาสมัครหัวข้อความเสี่ยง

Search