คำแนะนำในการเลือก Submission form

คำแนะนำในการเลือก Submission form

การเลือก Submission form สำหรับโครงการใหม่

Submission form (เอกสารประกอบการยื่น): นักวิจัยต้องเลือกประเภทของฟอร์ม ซึ่งประกอบด้วยส่วนแรกคือบันทึกข้อความนำส่ง และส่วนที่สองจะเป็นโครงสร้างหัวข้อที่นักวิจัยต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและประเด็นทางจริยธรรม ส่วนท้ายเอกสารจะต้องลงลายมือชื่อของนักวิจัยทุกคนและความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน

เลือก Submission form ไหนดี ?

เลือกประเภทของฟอร์มที่มีลักษณะตรงกับโครงการของท่านมากที่สุดเพื่อประกอบการยื่นโครงการ

โครงการที่เข้าข่ายยกเว้นการพิจารณาโครงการวิจัยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์

1.Non-Human Research

โครงการวิจัยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ และได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิ๊ก

1.แบบเสนอเพื่อขอยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (AP-029) ที่ระบุฉบับที่และวันที่        1 ชุด
2.โครงการวิจัย/กิจกรรมฉบับสมบูรณ์ (Protocol) ที่ระบุฉบับที่และวันที่1 ชุด
3.ไฟล์เอกสาร (pdf) ในข้อ 1-2 ส่งไปที่ ethic.psudent@gmail.com หรือ แผ่นบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยตามข้อ 1-2 (CD/DVD) 1 ชุด

โครงการที่เข้าข่ายยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

1. Exemption determination

โครงการประเภทที่มีความเสี่ยงต่ำมากและอาจเข้าข่ายได้รับการยกเว้นการพิจารณา เช่น โครงการทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาหรือ cell line โครงการวิเคราะห์ผลการศึกษาในระบบการศึกษามาตรฐาน โครงการพัฒนางานหรือประกันคุณภาพ ฯลฯ (ขณะกรอกฟอร์ม นักวิจัยสามารถตรวจสอบโครงการของตนได้ว่ามีลักษณะตรงตามเกณฑ์ได้รับการยกเว้นพิจารณาหรือไม่ ถ้าไม่เข้าข่ายต้องยื่นด้วยฟอร์มอื่น) เอกสารประกอบการพิจารณามีดังนี้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิ๊ก

1.
แบบเสนอเพื่อขอยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Submission form for exemption determination, AP-005) ที่ระบุฉบับที่และวันที่     
1 ชุด
2.โครงการวิจัย/กิจกรรมฉบับสมบูรณ์ (Protocol) ที่ระบุฉบับที่และวันที่1 ชุด
3.เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย (ถ้ามี) ที่ระบุฉบับที่และวันที่1 ชุด
4.หลักฐานการเข้าร่วมฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ไม่เกิน 2 ปี)1 ชุด
5.หนังสือขอส่ง/ผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาจริยธรรมฯ (AP-028)1 ชุด
6.ไฟล์เอกสาร (pdf) ในข้อ 1-5 ส่งไปที่ ethic.psudent@gmail.com 1 ชุด

โครงการที่เข้าข่ายการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2. Biomedical study

การวิจัยทางคลินิก ที่นักวิจัยต้องมีปฏิสัมพันธ์กับอาสาสมัคร (เช่น สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ทดลองยา หรือ intervention ต่าง ๆ) ซึ่งไม่เข้ากับข้อ 2-6 เอกสารประกอบการพิจารณา มีดังนี้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิ๊ก

1.
แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับโครงการวิจัยทางชีวการแพทย์
(AP-001TH) ที่ระบุฉบับที่และวันที่
4 ชุด
2.โครงการวิจัย/กิจกรรมฉบับสมบูรณ์ (Protocol) ที่ระบุฉบับที่และวันที่4 ชุด
3.เอกสารคำชี้แจงสำหรับอาสาสมัคร (Information Sheet) ที่ระบุฉบับที่และวันที่4 ชุด
4.เอกสารขอความยินยอม (Consent Form) ที่ระบุฉบับที่และวันที่4 ชุด
5.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ที่ระบุฉบับที่และวันที่4 ชุด
6.เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย (ถ้ามี) ที่ระบุฉบับที่และวันที่4 ชุด
7.หลักฐานการเข้าร่วมฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ไม่เกิน 2 ปี)4 ชุด
8.ประวัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านวิจัย(Curriculum Vitae) AP-025 ที่มีการลงชื่อและวันที่4 ชุด
9.หนังสือขอส่ง/ผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาจริยธรรมฯ (AP-028)1 ชุด
10.ไฟล์เอกสาร (pdf) ในข้อ 1-9 ส่งไปที่ ethic.psudent@gmail.com 1 ชุด

2. Social/Behavioral study

การวิจัยด้านสังคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์ เช่น การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม การวิจัยปฏิบัติการ (Action research) เอกสารประกอบการพิจารณามีดังนี้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิ๊ก

1.
แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการวิจัยด้านสังคม/พฤติกรรมศาสตร์: การสังเกต สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม (AP-002TH) ที่ระบุฉบับที่และวันที่
4 ชุด
2.โครงการวิจัย/กิจกรรมฉบับสมบูรณ์ (Protocol) ที่ระบุฉบับที่และวันที่4 ชุด
3.เอกสารคำชี้แจงสำหรับอาสาสมัคร (Information Sheet) ที่ระบุฉบับที่และวันที่4 ชุด
4.เอกสารขอความยินยอม (Consent Form) ที่ระบุฉบับที่และวันที่4 ชุด
5.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ที่ระบุฉบับที่และวันที่4 ชุด
6.เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย (ถ้ามี) ที่ระบุฉบับที่และวันที่4 ชุด
7.หลักฐานการเข้าร่วมฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ไม่เกิน 2 ปี)4 ชุด
8.ประวัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านวิจัย(Curriculum Vitae) AP-025 ที่มีการลงชื่อและวันที่4 ชุด
9.หนังสือขอส่ง/ผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาจริยธรรมฯ (AP-028)1 ชุด
10.ไฟล์เอกสาร (pdf) ในข้อ 1-9 ส่งไปที่ ethic.psudent@gmail.com 1 ชุด

3. Retrospective review/Medical record review/Case report

สำหรับโครงการที่ใช้วิธีรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่เดิม เช่น เวชระเบียน ตัวอย่างรายงานผู้ป่วยเอกสารประกอบการพิจารณามีดังนี้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิ๊

1.
แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการวิจัยแบบลงทะเบียนข้อมูลอาสาสมัคร (AP-003) ที่ระบุฉบับที่และวันที่
4 ชุด
2.โครงการวิจัย/กิจกรรมฉบับสมบูรณ์ (Protocol) ที่ระบุฉบับที่และวันที่    4 ชุด
3.เอกสารคำชี้แจงสำหรับอาสาสมัคร (Information Sheet) ที่ระบุฉบับที่และวันที่   4 ชุด
4.เอกสารขอความยินยอม (Consent Form) ที่ระบุฉบับที่และวันที่4 ชุด
5.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ที่ระบุฉบับที่และวันที่4 ชุด
6.เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย (ถ้ามี) ที่ระบุฉบับที่และวันที่4 ชุด
7.หลักฐานการเข้าร่วมฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ไม่เกิน 2 ปี)4 ชุด
8.ประวัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านวิจัย(Curriculum Vitae) AP-025 ที่มีการลงชื่อและวันที่4 ชุด
9.หนังสือขอส่ง/ผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาจริยธรรมฯ (AP-028)1 ชุด
10.ไฟล์เอกสาร (pdf) ในข้อ 1-9 ส่งไปที่ ethic.psudent@gmail.com 1 ชุด

4. Data Analysis

สำหรับโครงการที่วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เดิม ไม่มีการเก็บข้อมูลใหม่ เอกสารประกอบการพิจารณา เหมือนข้อ 3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิ๊ก

5. Data registry

โครงการทำทะเบียน หรือสร้างฐานข้อมูลที่เป็นระบบเพื่อการวิจัยในอนาคต (ต้องไม่มีการปฏิบัตินอกเหนือจากมาตรฐานการรักษาหรือการปฏิบัติปกติ) และถ้าเป็น multi-centered ให้จัดทำ data agreement มาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา เหมือนข้อ 3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิ๊ก

6. Leftover specimen study

การวิจัยโดยการใช้ตัวอย่างทางชีวภาพที่เหลือจากงานบริการปกติ /โครงการวิจัยอื่น / Biobank (โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของตัวอย่าง และไม่สามารถย้อนไประบุตัวเจ้าของตัวอย่างได้ กรณีใช้ตัวอย่างที่เหลือจากโครงการวิจัยอื่น ต้องเป็นไปตามข้อตกลงที่อาสาสมัครโครงการวิจัยดังกล่าวรับทราบและให้คำยินยอมด้วย) เอกสารประกอบการพิจารณามีดังนี้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิ๊ก

1.
แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับที่ใช้ตัวอย่างชีวภาพที่เหลือจากงานบริการ หรือจากโครงการวิจัยอื่น (AP-004) ที่ระบุฉบับที่และวันที่
4 ชุด
2.โครงการวิจัย/กิจกรรมฉบับสมบูรณ์ (Protocol) ที่ระบุฉบับที่และวันที่    4 ชุด
3.เอกสารคำชี้แจงสำหรับอาสาสมัคร (Information Sheet) ที่ระบุฉบับที่และวันที่   4 ชุด
4.เอกสารขอความยินยอม (Consent Form) ที่ระบุฉบับที่และวันที่4 ชุด
5.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ที่ระบุฉบับที่และวันที่4 ชุด
6.เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย (ถ้ามี) ที่ระบุฉบับที่และวันที่    4 ชุด
7.หลักฐานการเข้าร่วมฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ไม่เกิน 2 ปี)4 ชุด
8.ประวัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านวิจัย(Curriculum Vitae) AP-025 ที่มีการลงชื่อและวันที่4 ชุด
9.หนังสือขอส่ง/ผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาจริยธรรมฯ (AP-028)1 ชุด
10.ไฟล์เอกสาร (pdf) ในข้อ 1-9ส่งไปที่ ethic.psudent@gmail.com1 ชุด

Search