สำนักงานจริยธรรมฯ จัดอบรม SOP Training เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.66 เวลา 12.00-13.30 น.

สำนักงานจริยธรรมฯ จัดอบรม SOP Training เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.66 เวลา 12.00-13.30 น.

สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้เห็นความสำคัญ เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีทิศทางเดียวกันกับ“ระบบการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST)” คณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาวิธีดำเนินการมาตรฐาน จึงได้ทำการปรับปรุงมีแก้ไขวิธีดำเนินการมาตรฐานและเอกสารภาคผนวก โดยเป็นไปตามกำหนดที่ต้องทำการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุก 3 ปี ซึ่งในขณะนี้วิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงได้มีการจัดทำและได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ประกาศใช้วิธีดำเนินการมาตรฐาน ฉบับ 2.1 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 นั้น จึงได้กำหนดให้มีโครงการอบรม เรื่อง วิธีดำเนินการมาตรฐาน สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ (SOP training) ให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เมื่อในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ และโปรแกรม ZOOM

Search