สำนักงานจริยธรมการวิจัยในมนุษย์ เข้าร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการยกระดับมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สำนักงานจริยธรมการวิจัยในมนุษย์ เข้าร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการยกระดับมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

หน่วยส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ขอเชิญ สำนักงานจริยธรมการวิจัยในมนุษย์ เข้าร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ ตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และ นางสาวทศวรรณ รัญเพชร ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์เพื่อเข้าร่วมให้ข้อมูลรายละเอียดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเตรียมแนวทางการยกระดับมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ การจัดเตรียมเอกสารคู่มือมาตรฐาน Standard of Operating Procedures (SOPs) สำหรับการขอรับการรับรองคุณภาพของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ภ.1302 อาคาร 1 ชั้น 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Search