นางสุปรียา วาณิชย์ปกรณ์

นางสุปรียา วาณิชย์ปกรณ์

นางสุปรียา  วาณิชย์ปกรณ์

Supreya  Wanichpakorn

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ (Research scientist)

ประวัติและผลงาน (CV)

ประวัติการศึกษา

  • B.Sc. (Biology), Prince of Songkla University, Thailand
  • M.Sc. (Biochemistry), Prince of Songkla University, Thailand

สาขางานวิจัย
     Cytotoxicity and Oral Tissue Culture (Gingival Keratinocytes, Gingival Fibroblasts and Periodontal Ligament Fibroblasts)

งานวิจัยตีพิมพ์

1.  Koontongkaew, S., Jitpukdeebodintra, S., Yapong, B. and Pongprerachok, S., The interaction

     effect of chlorhexidine and sodium fluoride on Streptococcus mutans GS-5. J. Dent. Assoc.

     Thai. 42:236-243, 1992.

2.  Kedjarune, U., Pongprerachok, S., Arpornmaeklong, P., Ungkusonmongkhon, K. Culturing

     primary human gingival epithelial cells : comparison of two isolation methods. J. of Cranio-

     Maxillo. Surg.  Aug ; 29: 224-231. 2001

3.   Supaprutsakul, S., Chotigeat, W., Wanichpakorn, S. and Kedjarune-Leggat, U. Transfection

      efficiency of depolymerized chitosan and epidermal growth factor conjugation to chitosan-

       DNA polyplexes. J. Mater. Sci: Mater Med. 21(5):1553-1561.2010

4.   Wanichpakorn, S. and Kedjarune-Leggat. Primary cell culture from human oral

      Tissue: gingival keratinocytes, gingival fibroblasts and periodontal ligament fibroblasts.

       Songklanakarin J. Sci. Technol. 32(4), Jul. – Aug. 327-331. 2010       

บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ

1.   Koontongkaew, S., Kedjarune, U., Jitpukdeebodintra, S., Pongprerachok, S. and

      Kumplanont, P. Ultrastructure of Primary Culture Cells from Human Ameloblastoma.

      (Abstract) In : Proceedings of the Annual Scientific Meeting of the  Dental Research

      Association of Thailand, Bangkok, Thailand, 1995.

2.   Kedjarune U, Pongprerachok S, Arporkmaeklong P, and Ungkusonmongkhon K. Using

      direct explant method to cultivate human gingival epithelial cells.  78thGeneral Session of the

      International Association for Dental Research, Washington  DC, USA, 2000; Abstract # 1429

       Journal of Dental Research. 2000; 79 (Suppl) Abstract # 1429:322.

3.   Chotigeat, W.,      Kedjarune-Leggat,  U,        Tonganum,   M  and    Pongprerachok-              

      Wanichpakorn.   Production   of   Epidermal   Growth   Factro. In: 27th Congress on

      Science  and Technology  of  Thailand.  Hat Yai, Songkhla, Thailand, 2001; Abstract

      #17-16p-82: 582.

 4. Kedjarune-Leggat U, Chotigeat W, Wanichpakorn S. and Sealim K.     Transfection

       Efficiency  in   Electroporation  of  HaCaT Cells.  (Abstract Proceeding of  The 19th   

       International Association for Dental Research, 15th  South-East Asia Association  for

       Dental   Education,   Annual  Scientific Meeting,  Imperial   Boathouse,  Koh Samui,

       Surattany, Thailand, 3-6 September 2004; (Supply) Abstract # IP-031-91.

5. Kedjarune U, Chotigeat W,  Wanichpakorn S, Human EGF gene transfection in Ha CaT

      cells and its bioactivity (Abstract Proceeding of The 84th General Session & Exhibition of the

      IADR 1st Meeting of the Pan-Asian-Pacific Federation, Brisbane Convention & Exhibition

      Centre BRISBANE, Australia, 28 June – 1 July 2006; Abstract # 0971.

6.   Supaprutsakul   S,  Chotigeat   W,   Wanichpakorn   S.   and Kedjarune   U,    The  

       transfection  efficiency of  two   different  molecular  weights of chitosan in KB  

       cells.  Abstract  Proceeding  of  The 6th Princess Chulaphorn International Science   

       Congress The interface of chemistry and biology in the “OMICS” ERA:

       Environment & Health and drug discovery  Bangkok, Thailand, 25-29 November

       2007; Volum II, Abstract #  PN-11, p.158-159.

 7.   Wanichpakorn S. and Leggat U, The Cell Culture from Oral Tissue : Keratinocyte,

       Fibroblast and  Fibroblast from Periodontal ligament. Oral Presentation (First  Award).

       Conference on improving the Quality of support staff : 4th  on the road of Quality. Faculty of

       Dentistry, Prince of Songkla University. Songkla, Thailand. 20 February 2009; p.15-19.

8.   Wanichpakorn S. and KedjuruneLeggatU. Primary Cell Culture  from Oral Tissue :

      Gingival Keratinocytes, Gingival Fibroblasts and  Periodontal Ligament Fibroblasts. Poster  

      Presentation. Proceeding of the 27th MST Annual Conference on 20-22 January 2010 in Koh

      Samui, Thailand. p 82-83.

9.   Wanichpakorn S., KedjuruneLeggatU. and Tannukit S. Using Fluorescence DNA staining

      for detection Mycoplasma contamination in cell culture. Poster  Presentation. Proceeding of

       the 28th MST Annual Conference on 5-7 January 2011 in Chiangrai, Thailand. p 72-73 .

Search