ศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล

PROF.CHIDCHANOK LEETHANAKUL

E-mail : chidchanok.l@psu.ac.th

Tel: 074-287500

2546     อ.ท. (ทันตกรรมจัดฟัน), ทันตแพทยสภา

2544     Postdoctoral Fellow, NIDCR, National Institutes of Health, USA

2544     ปร.ด. (ชีววิทยาช่องปาก), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2539     วท.ม. (ทันตกรรมจัดฟัน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2533     ท.บ., มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Biology of tooth movement

1. Withayanukonkij W, Chanmanee P, Promsawat M, Viteporn S, Leethanakul C. Root resorption during maxillary molar intrusion with clear aligner: a randomized controlled trial. Angle Orthod. 2023;93 (0): 0–0. https://doi.org/10.2319/010723-14.1

2. Thammanichanon P, Kaewpitak A, Leethanakul C. Pain induced by orthodontic force upregulates Transient Receptor Potential subtype 1 and Sunstance P expression. Journal of the Dental Association of Thailand V. 71, 2021: 273-282

3. Thammanichanon P, Kaewpitak A, Binlateh T, Pavasant P, Leethanakul C. Varied temporal expression patterns of trigeminal TRPA1 and TRPV1 and the neuropeptide CGRP during orthodontic force-induced pain. Arch Oral Biol 2021 May 28; 128: 105170. doi: 10.1016

4. Thammanichanon P, Kaewpitak A, Binlateh T, Leethanakul C. Interval Vibration Reduces Orthodontic Pain Via a Mechanism Involving Down-regulation of TRPV1 and CGRP. In Vivo. 2020 Sep-Oct; 34(5): 2389-2399.

5. Benjakul S, Unat B, Thammanichanon P, Leethanakul C. Vibration synergistically enhances IL-1β and TNF-α in compressed human periodontal ligament cells in the frequency-dependent manner. J Oral Biol Craniofacial Res. 2020; 10(4):412-416.

6. Phusuntornsakul P, Jitpukdeebodintra S, Pavasant P, Leethanakul C. Vibration activates the actin/NF-kB axis and upregulates IL-6 and IL-8 expression in human periodontal ligament cells. Cell Biol Int. 2020; 44(2):661-670.             

7. Pravitharangul A, Suttapreyasri S, Leethanakul C. Mandible and iliac osteoblasts exhibit different Wnt signaling responses to LMHF vibration. J Oral Biol Craniofacial Res. 2019; 9(4):355-359.

8. Nakornnoi T, Leethanakul C, samruajbenjakun B. The influence of leokocyte-platelet-rich plasma on accelerated orthodontic tooth movement in rabbits. Korean J. orthod. 2019; 49(6):372-380.

9. Benjakul S, Leethanakul C, Jitpukdeebodintra S. Low magnitude high frequency vibration induces RANKL via cyclooxygenase pathway in human periodontal ligament cells in vitro. J Oral Biol Craniofacial Res. 2019; 9(3): 251-255.

10. Panchamanon P, Pavasant P, Leethanakul C. Periostin plays role in force-induced stem cell potential by periodontal ligament stem cells. Cell Biol Int. 2019 May;43(5):506-515. doi: 10.1002/cbin.11116. Epub 2019 Mar 12. PMID: 30761669.

11. Siriphan N, Leethanakul C, Thongudomporn U. Effects of two frequencies of vibration on the maxillary canine distalization rate and RANKL and OPG secretion: a randomized controlled trial. Orthod Craniofac Res. 2019 Jan-Mar;9(1):81-85.

12. Chatmahamongkol C., Pravitharangul A, Suttapreyasri S., Leethanakul C. The effect of compressive force combined with mechanical vibration on human alveolar bone osteoblasts: J Oral Biol Craniofacial Res. 2019; 9(1): 81–85.

13. Promchan R, Leethanakul C. Increasing the Efficiency of Relapse Prevention after Orthodontic Treatment by Biological Retention. Journal of the Thai Association of Orthodontists V. 8 No.2, 2018: 41-51.

14. Papatpong Phermsang-ngarm, Chidchanok Leethanakul. Biological response to low level laser therapy (LLLT), Songklanakarin Dent. J. 6(2), 2018: 82-105

15. Kaewpitak A, Leethanakul C. Concept of neurogenic inflammation during the orthodontic tooth movements. Journal of the Dental Association of Thailand 68, 2018: 318-328

16. Chidchanok Leethanakul, Kriangkrai Kraiwattanapong. Treatment modality for Class II subdivision malocclusion. Songklanakarin Dent. J. 6(1): 2018; 68-81

17. Kamoltham Khitparat, Chidchanok Leethanakul. Orthodontic treatment and root resorption. Songklanakarin Dent J. 6(1): 2018; 15-35

18. Samruajbenjakun B, Kanokpongsak K, Leethanakul C., Comparison of clinical and histological characteristics of orthodontic tooth movement into recent and healed extraction sites combined with corticotomy in rats. KJO 2018: 48(6); 405-411.

19. Samruajbenjakun B, Samansukumal S, Charoemratrote C, Leepong N, Leethanakul C: Effects on alveolar bone changes following corticotomy-assisted molar mesialization: JIOS 2018; 52(5); 49-54

20. Leethanakul C., Phusuntornsakul P., Pravitharangul A. Vibratory stimulus and accelerated tooth movement: A critical appraisal. JWFO 2018 Sep; 7(3): 106-112.

21. Pravitharangul A, Suttapreyasri S, Leethanakul C. Iliac and mandible osteoblasts exhibit varied response to LMHF vibration. Cell Biol Int. 2018 Sep; 42(10):1349-1357

22. Puttaravuttiporn P, Wongsuwanlert M, Charoemratrote C, Leethanakul C. Volumetric evaluation of root resorption on the upper incisors using cone beam computed tomography after 1 year of orthodontic treatment in adult patients with marginal bone loss. Angle Orthod. 2018 Nov;88(6):710-718. doi: 10.2319/121717-868.1. Epub 2018 Jun 18. PMID: 29911905; PMCID: PMC8174063.

23. Phusuntornsakul P, Jitpukdeebodintra S, Pavasant P, Leethanakul C. Vibration enhances PGE2, Il-6 and IL-8 expression in compressed hPDL cells via cyclooxygenase pathway. J Periodontol. 2018 Sep; 89(9): 1131-1141.

24. Kantaputra PN, Hutsadaloi A, Kaewgahya M, Intachai W, German R, Koparal M, Leethanakul C, Tolun A, Ketudat Cairns JR. WNT10B mutations associated with isolated dental anomalies. Clin Genet. 2018 May; 93 (5): 992 - 999.

25. Benjakul S, Jitpukdeebodintra S, Leethanakul C. Effects of low magnitude high frequency mechanical vibration combine with compressive force on human periodontal ligament cells in vitro. Eur J Orthod. 2018 July; 40(4): 356-363.

26. Puttaravuttiporn P, Wongsuwanlert M, Charoemratrote C, Lindauer SJ, Leethanakul C. Effect of incisal loading during orthodontic treatment in adults: A randomized control trial. Angle Orthod. 2018 Jan; 88 (1): 35-44.

27. Puttaravuttiporn P, Leethanakul C,Wongsuwanlert M. Important factors that need to be concerned during tooth movement in periodontitis patients. Journal of the Dental Association of Thailand V. 67(3), 2017: 250-259.

28. Wongsupa N, Leethanakul C. Mechanobiological Responses in Orthodontic Tooth Movement. J Dent Assoc Thai. 2017 Jan; 67(1): 15-26.

29. Benjakul S, Jitpukdeebodintra S, Leethanakul C. Mechanotransduction pathways in periodontal ligament cells. Journal of the Thai Association of Orthodontists V. 7, 2017: 29-38.

30. Khonsuphap P, Pavasant P, Irwandi RA, Leethanakul C, Vacharaksa A. Epithelial Cells Secrete Interferon-γ Which Suppresses Expression of Receptor Activator of Nuclear Factor Kappa-B Ligand in Human Mandibular Osteoblast-Like Cells. J Periodontol. 2017 Mar;88(3):e65-e74. doi: 10.1902/jop.2016.160476. Epub 2016 Oct 20. PMID: 27762732.

Search