CV ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล

ศาสตราจารย์.ดร.รวี เถียรไพศาล

Prof. Dr. Rawee Teanpaisan

อาจารย์พิเศษ อนุสาขาวิชาจุลชีวิทยาช่องปาก / Section of Oral Microbiololgy

0-7428-7584

rawee.t @ psu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จระดับมหาวิทยาลัยประเทศสาขาวิชา
2528ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลไทยวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
2530ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลไทยวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พยาธิวิทยาคลินิก)
2538ปริญญาเอกUniversity of Sheffieldอังกฤษปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยาช่องปาก)

สาขาที่เชี่ยวชาญ/ Field of Expertise

 • โพรไบโอติกส์
 • จุลชีววิทยาช่องปาก
 • Molecular Biology
 • Applied Microbiology และ Common oral diseases: dental caries
 • periodontal diseases
 • oral candidiasis

ประวัติการทำงาน

 • Professor, from 5 January 2010
 • Director of Common oral diseases and epidemiology Research Center, 2010-present
 • Postgraduate Committee of the Faculty of Dentistry, PSU 1996- present
 • Head of the Department of Stomatology, Faculty of Dentistry, PSU, 1990-1992, 1996-2000, 2005-2009
 • Assistant Professor, Faculty of Dentistry, PSU, 1996-2000
 • Associate Professor, Faculty of Dentistry, PSU, 2000-2010
 • Assistant Dean of Research, Faculty of Dentistry, PSU, 1996-1997
 • Vice Dean of Research, Faculty of Dentistry, PSU, July 2000-Feb 2004
 • Vice Dean of Research, Faculty of Dentistry, PSU, May 2009-September 2011

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

หัวหน้าโครงการวิจัยที่ดำเนินการแล้ว/กำลังดำเนินการ:

 1. การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกเพื่อการเสริมสุขภาพในการป้องกัน และการยับยั้งการกลับมาเป็นซ้ำหรือการลุกลามของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ระยะที่ 2 และ 3 และการศึกษาทางคลินิก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ปี 2564
 2. การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกเพื่อการป้องกันและยับยั้งการลุกลามของโรคมะเร็งลำไส้และพิสูจน์ต้นแบบนอกกาย (in vitro) กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปี 2563
 3. ขนมสุนัขเสริมโพรไบโอติกป้องกันปัญหาสุขภาพทางช่องปาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 2561-2562
 4.  เม็ดอมโพรไบโอติกเพื่อป้องกันฟันผุ  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 2561-2562
 5. การพัฒนาสูตรอาหารเสริมโพรไบโอติกสำหรับสุนัข เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560-2562
 6. การพัฒนาโพรไบโอติกเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับลูกสุกร เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560-2561
 7. การพัฒนาโพรไบโอติก Lactobacillus rhamnosus SD11 เพื่อป้องกันฟันผุ และ การประเมินประสิทธิผลในอาสาสมัคร ทุนอุดหนุนโครงการ Super Clusters / 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามมติ ครม. (สำนักงบประมาณ แผนงานวิจัยมุ่งเป้าฯ กลุ่มเรื่องวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์) ปี 2559-2560
 8. การใช้นมผงผสมโพรไบโอติกแลกโตแบซิลลัสเฟอร์เมนตุมเอสดีสิบเอ็ดเพื่อป้องกันฟันผุในเด็กเล็ก ทุน สสส. ปี 2559-2560   
 9. การประเมินผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกเพื่อป้องกันฟันผุในเด็กเล็ก ทุน สวรส. ปี 2559-2560
 10. การพัฒนาโพรไบโอติกสายพันธุ์พิเศษเสริมในโยเกิร์ตและนมผงเพื่อป้องกันโรคฟันผุ ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สกอ. ปี 2554-2557
 11. มะหาดและเพชรสังฆาตเพื่อใช้ในโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในช่องปาก ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สกอ.  ปี 2554-2557
 12. การพัฒนาโพรไบโอติก Lactobacillus paracasei SD1 เพื่อป้องกันฟันผุ ทุน สวทช. ภายใต้ทุนวิจัยแกนนำของ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ปี 2554-2558
 13. Caries development, risk assessment and prevention: oral health cooperation in children in Thailand and Sweden  ทุนรัฐบาลสวีเดน ปี 2551-2554
 14. Characterization of the antimicrobial activity of oral Lactobacillus species and their potential use as oral probiotics   ทุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ความร่วมมือต่างประเทศ)  ปี 2551-2552
 15. แลคโตบาซิลลัสกับโรคฟันผุในเด็กเล็ก ทุนสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2551-2552
 16. การส่งถ่ายเชื้อเสตร็ปโตคอคคัสมิวแทนส์และแลคโตแบซิลลัสจากแม่สู่ลูก ทุนสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2549-2550
 17. การทำงานของยีน nig และการควบคุมการสร้างโปรตีนไนเกรสซิน ทุน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2548-2550
 18. การศึกษาสภาวะของโรคในช่องปากและโรคทางระบบ ทุน รัฐบาลสวีเดน (SIDA) ปี 2546-2549
 19. การศึกษาคุณลักษณะของยีนแบคทิริโอซินของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนสายพันธุ์พรีโวเทลลา ไนเกรสเซนส์ ทุน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2543-2546
 20. การโคลนยีนแบคทิริโอซินของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนสายพันธุ์พรีโวเทลลา ทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2542-2545
 21. การศึกษาสภาวะของโรคในช่องปากของประชาชนในจังหวัดสงขลา ทุน รัฐบาลเดนมาร์ค (DANIDA) ปี 2539-2542
 22. การศึกษาเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุโรคปริทันต์ในคนไข้ติดเชื้อเอ็ชไอวี ทุนทบวงมหาวิทยาลัย ปี 2539-2541
 23. The study of periodontal diseases in HIV infection: study of genetic and virulence expression of Porphyromonas gingivalis and Prevotella intermedia  ทุน The Wellcome Trust ปี 2539-2542
 24. ลักษณะทางชีววิทยาของเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ ในช่องปากคนไข้เอดส์ ทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2538
 25. เชื้อเสตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ กับฟันผุของเด็กนักเรียนในภาคใต้ ทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2532

ผลงานวิชาการ

1 สิทธิบัตร

1. กรรมวิธีการเตรียมจุลินทรีย์ Lactobacillus paracasei เพื่อใช้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อก่อโรคในช่องปาก เลขที่อนุสิทธิบัตร  11204

2. สารผสมสำหรับใช้ในการยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อก่อโรคในช่องปากที่ประกอบด้วยสารสกัดมะหาดและคลอเฮกซิดีน เลขที่อนุสิทธิบัตร  9519

3. องค์ประกอบที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาดและเพชรสังฆาตที่มีฤทธิ์ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์กระดูก เลขที่อนุสิทธิบัตร  10686

4. กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดโปรตีนจาก Lactobacillus fermentum SD11 และ Lactobacillus casei SD2 และการใช้สารสกัดโปรตีนที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว ในผลิตภัณฑ์อาหาร  เลขที่คำขอ 1303000002 วันที่ 2 พค. 2555

5. สูตรการเตรียมจุลินทรีย์โพรไบโอติกผสม 1703001188 วันที่ 4 กค. 2560

 • ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่
 1. Wattanarat O, Nirunsittirat A, Piwat S, Manmontri C, Teanpaisan R, Pahumunto N, Makeudom A, Sastraruji T, Krisanaprakornkit S. Significant elevation of salivary human neutrophil peptides 1-3 levels by probiotic milk in preschool children with severe early childhood caries: a randomized controlled trial. Clin Oral Investig. 2021 May;25(5):2891-2903.
 2. Laomongkholchaisri P, Teanpaisan R, Wonglapsuwan M, Piwat S. Impact of Potential Probiotic Lactobacillus Strains on Host Growth and Development in a Drosophila melanogaster Model. Probiotics Antimicrob Proteins. 2021 Apr;13(2):390-397.
 3. Pahumunto N, Piwat S, Chanvitan S, Ongwande W, Uraipan S, Teanpaisan R. Fermented milk containing a potential probiotic Lactobacillus rhamnosus SD11 with maltitol reduces Streptococcus mutans: A double-blind, randomized, controlled study.   J Dent Sci. 2020 Dec;15(4):403-410.
 4. Piwat S, Teanpaisan R, Manmontri C, Wattanarat O, Pahumunto N, Makeudom A, Krisanaprakornkit S, Nirunsittirat A. Efficacy of Probiotic Milk for Caries Regression in Preschool Children: A Multicenter Randomized Controlled Trial. Caries Res. 2020;54(5-6):491-501.
 5. Wattanarat O, Nirunsittirat A, Piwat S, Manmontri C, Teanpaisan R, Pahumunto N, Makeudom A, Sastraruji T, Krisanaprakornkit. Significant elevation of salivary human neutrophil peptides 1-3 levels by probiotic milk in preschool children with severe early childhood caries: a randomized controlled trial. Clin Oral Investig. 2020 Oct 1. doi: 10.1007/s00784-020-03606-9. Online ahead of print.
 6. Laomongkholchaisri P, Teanpaisan R, Wonglapsuwan M, Piwat S.  Impact of potential probiotic Lactobacillus strains on host growth and development in a Drosophila melanogaster model.  Probiotics and Antimicrobial Proteins, 2020; in press
 7. Pahumunto N, Basic A, Östberg AK, Teanpaisan R, Dahlen G. Oral Lactobacillus strains reduce cytotoxicity and cytokine release from peripheral blood mononuclear cells exposed to Aggregatibacter actinomycetemcomitans subtypes in vitro. BMC Microbiol. 2020 Sep 11;20(1):279.
 8. Manmontri C, Nirunsittirat A, Piwat S, Wattanarat O, Pahumunto N, Makeudom A, Sastraruji T, Krisanaprakornkit S, Teanpaisan R. Reduction of Streptococcus mutans by probiotic milk: a multicenter randomized controlled trial. Clin Oral Investig. 2020 24(7):2363-2374
 9. Sophatha B, Piwat S, Teanpaisan R. Adhesion, anti-adhesion and aggregation properties relating to surface charges of selected Lactobacillus strains: study in Caco-2 and H357 cells. Arch Microbiol. 2020; 202(6):1349-1357.
 10. Htwe MM, Teanpaisan R, Khongkow P, Amnuaikit T. Liposomes of probiotic’s lyophilized cell free supernatant; a potential cosmeceutical product. Pharmazie. 2019 Aug 1;74(8):462-466.
 11. Supatcharin Piwat,  Nuntiya Pahumunto, Pichanun Srisommai, Chavarot Mapaisansin, Rawee Teanpaisan. Effect of probiotic delivery vehicles for probiotic Lactobacillus rhamnosus SD11 in caries prevention: A clinical study. J Food Process Preserv 2019 Volume: 43   Issue: 10     Article Number: e14147
 12. Nuntiya Pahumunto, Benchamat Sophatha, Supatcharin Piwat, Rawee Teanpaisan. Increasing salivary IgA and reducing Streptococcus mutans by probiotic Lactobacillus paracasei SD1: A double blind, randomized, controlled study. Journal of Dental Sciences 2019, 14:178-184.
 13. Ledder RG, Kampoo K, Teanpaisan R, McBain AJ. Oral Microbiota in Severe Early Childhood Caries in Thai Children and Their Families: A Pilot Study. Front Microbiol. 2018 Oct 15;9:2420.
 14. Pahumunto N, Piwat S, Chankanka O, Akkarachaneeyakorn N, Rangsitsathian K, Teanpaisan R. Reducing mutans streptococci and caries development by Lactobacillus paracasei SD1 in preschool children: a randomized placebo-controlled trial. Acta Odontol Scand. 2018 76: 331-337
 15. Rungsri P, Akkarachaneeyakorn N, Wongsuwanlert M, Piwat S, Nantarakchaikul P, Teanpaisan R. Effect of fermented milk containing Lactobacillus rhamnosus SD11 on oral microbiota of healthy volunteers: A randomized clinical trial. J Dairy Sci. 2017 Oct;100(10):7780-7787
 16. Pahumunto N, Chotjumlong P, Makeudom A, Krisanaprakornkit S, Dahlen G, Teanpaisan R. Pro-inflammatory cytokine responses in human gingival epithelial cells after stimulation with cell wall extract of Aggregatibacter actinomycetemcomitans subtypes. Anaerobe. 2017 Dec;48:103-109
 17. UTTO P, PIWAT S, TEANPAISAN R. Prevalence and Adhesion Properties of Oral Bifidobacterium species in Caries-active and Caries-free Thai Children. Walailak J Sci & Teach 2017, 14(8): 645-653.
 18. Utto P, Teanpaisan R, Piwat S, Chandeying V. Assessment of Prevalence, Adhesion and Surface Charges of Bifidobacterium spp. Isolated from Thai Women with Bacterial Vaginosis and Healthy Women. J Med Assoc Thai 2017; 100 (1): 1-8.
 19. Chooruk A, Piwat S, Teanpaisan R. Antioxidant activity of various oral Lactobacillus strains. J Appl Microbiol. 2017 123(7); 271-279.  
 20. Teanpaisan R, Kawsud P, Pahumunto N, Puripattanavong J. Screening for antibacterial and antibiofilm activity in Thai medicinal plant extracts against oral microorganisms. J Tradit Complement Med. 2016 Jul 12;7(2):172-177
 21. Wannun P, Piwat S, Teanpaisan R. Purification, Characterization, and Optimum Conditions of Fermencin SD11, a Bacteriocin Produced by Human Orally Lactobacillus fermentum SD11. Appl Biochem Biotechnol. 2016; 179: 572-582.
 22. Pahumunto N, Ruangsri P, Wongsuwanlert M, Piwat S, Dahlen G, Teanpaisan R.  Virulence of Aggregatibacter actinomycetemcomitans serotypes and DGGE subtypes isolated from chronic adult periodontitis in Thailand. Anaerobe. 2015 Dec;36:60-4.
 23. Pahumunto N, Ruangsri P, Wongsuwanlert M, Piwat S, Dahlen G, Teanpaisan R. Aggregatibacter actinomycetemcomitans serotypes and DGGE subtypes in Thai adults with chronic periodontitis. Arch Oral Biol. 2015 Dec;60(12):1789-96.
 24. Rawee Teanpaisan, Aksorntong Chooruk, and Thanyanan Kampoo. Survival of free and microencapsulated human-derived oral probiotic Lactobacillus paracasei SD1 in orange and aloe vera juices. Songklanakarin J. Sci. Technol. 2015; 37: 265-270.
 25. Piwat S, Sophatha B, Teanpaisan R. An assessment of adhesion, aggregation, and surface charges of Lactobacillus strains derived from the human oral cavity. Lett Appl Microbiol 2015 Jul;61(1):98-105.
 26. Wattanarat O, Makeudom A, Sastraruji T, Piwat S, Tianviwat S, Teanpaisan R, Enhancement of salivary human neutrophil peptide 1-3 levels by probiotic supplementation.Krisanaprakornkit S. BMC Oral Health. 2015 Feb 10;15(1):19. doi: 10.1186/s12903-015-0003-0.
 27. Piwat S, Hassan H, Kjeang T, Lindehag J, Wedin H, Teanpaisan R, Dahlén G. Site-specific dental plaque pH in 13-year-old Thai schoolchildren. Clin Oral Investig. 2015, Dec;19(9):2179-86.
 28. Rawee Teanpaisan, Supatcharin Piwat, Sukanya Tianviwat, Benchamat Sophatha and Thanyanan Kampoo. Effect of long-term consumption of Lactobacillus paracasei SD1 on reducing mutans streptococci and caries Risk: A randomized placebo-controlled trial. Dent. J. 2015, 3, 43-54.
 29. Wannun P, Piwat S, Teanpaisan R. Purification and characterization of bacteriocin produced by oral Lactobacillus paracasei SD1.Anaerobe. 2014 Jun;27:17-21.
 30. Rawee Teanpaisan, Sukunlaya Senapong, Jindaporn Puripattanavong.  In vitro antimicrobial and antibiofilm activity of Artocarpus Lakoocha (Moraceae) extract against some oral pathogens.Trop J Pharm Res, 2014; 13(7):1149-1155.
 31. Pajaree Kawsud, Jindaporn Puripattanavong and Rawee Teanpaisan. Screening for anticandidal and antibiofilm activity of some herbs in Thailand. Tropical Journal of Pharmaceutical Research September 2014; 13 (9): 1495-1501.
 32. Sukunlaya Senapong, Jindaporn Puripattanavong, Rawee Teanpaisan. Anticandidal and antibiofilm activity of Artocarpus lakoocha extract. Songklanakarin J Sci Tech2014; 36 (4): 451-458.
 33. Kampoo K, Teanpaisan R, Ledder RG, McBain AJ. Oral bacterial communities in individuals with type 2 diabetes who live in southern Thailand. Appl Environ Microbiol. 2014 Jan;80(2):662-71.
 34. Piwat S, Teanpaisan R. 16S rRNA PCR-denaturing gradient gel electrophoresis of oral Lactobacillus casei group and their phenotypic appearances. ISRN Microbiol. 2013 Sep 23;2013:342082. doi: 10.1155/2013/342082. eCollection 2013.
 35. Teanpaisan R, Piwat S. Lactobacillus paracasei SD1, a novel probiotic, reduces mutans streptococci in human volunteers: a randomized placebo-controlled trial. Clin Oral Investig. 2014 Apr;18(3):857-62.
 36. Teanpaisan R, Ruangkiatkul P, Thammasitboon K, Puripattanavong J, Faroongsarng D. Effectiveness of Artocarpus lakoocha extract, poloxamer 407, on Enterococcus faecalis in vitro. J Investig Clin Dent. 2013Nov, 4(4): 219-24.
 37. Chooruk A, Utto P, Teanpaisan R, Piwat S, Chandeying N, Chandeying V. Prevalence of lactobacilli in normal women and women with bacterial vaginosis. J Med Assoc Thai. 2013 May;96(5):519-22.
 38. Youravong N, Teanpaisan R, Chongsuvivatwong V. Salivary lead in relation to caries, salivary factors and cariogenic bacteria in children. Int Dent J. 2013 Jun;63(3):123-9.
 39. Ritthagol W, Saetang C, Teanpaisan R. Effect of probiotics containing Lactobacillus paracasei SD1 on salivary mutans streptococci and lactobacilli in orthodontic cleft patients: A double-blinded, randomized, placebo-controlled study. Cleft Palate Craniofac J. 2014 May; 51(3): 257-63.
 40. Youravong N, Teanpaisan R. The periodontal health of lead-exposed children living in a shipyard industrial area. Toxicol Ind Health. 2015 May;31(5):459-66.
 41. Saetang C, Teanpaisan R., Ritthagol W. Effect of probiotic powdered milk containing Lactobacillus paracasei SD1 on the level of salivary yeast in orthodontic treated cleft lip and palate patients. J Dent Assoc Thai 2012; 62(4) 157-165.
 42. Teanpaisan R, Chaethong W, Piwat S, Thitasomakul S. Vertical transmission of mutans streptococci and Lactobacillus in thai families. Pediatr Dent. 2012 Mar-Apr;34(2):24-9.
 43. Teanpaisan, R., Chooruk, A., Wannun, A., Wichienchot, S., Piwat, S. Survival rates of human-derived probiotic Lactobacillus paracasei SD1 in milk powder using spray drying. Songklanakarin J Sci Tech2012; 34 (3): 241-245.
 44. Piwat S, Teanpaisan R, Dahlén G, Thitasomakul S, Douglas CW. Acid production and growth by oral Lactobacillus species in vitro. J Investig Clin Dent. 2012 Feb;3(1):56-61.
 45. Teanpaisan R, Piwat S, Dahlén G. Inhibitory effect of oral Lactobacillus against oral pathogens. Lett Appl Microbiol 2011 Oct;53(4):452-9.
 46. Youravong N, Carlen A, Teanpaisan R, Dahlén G. Metal-ion susceptibility of oral bacterial species. Lett Appl Microbiol 2011 Sep;53(3):324-8.
 47. Sritrairat N, Nukul N, Inthasame P, Sansuk A, Prasirt J, Leewatthanakorn T, Piamsawad U, Dejrudee A, Panichayupakaranant P, Pangsomboon K, Chanowanna N, Hintao J, Teanpaisan R, Chaethong W, Yongstar P, Pruphetkaew N, Chongsuvivatwong V, Nittayananta W. Antifungal activity of lawsone methyl ether in comparison with chlorhexidine. J Oral Pathol Med. 2011 Jan;40(1):90-6.
 48. Dahlén G, Konradsson K, Eriksson S, Teanpaisan R, Piwat S, Carlén A. A microbiological study in relation to the presence of caries and calculus. Acta Odontol Scand;  2010 Jul;68(4):199-206.
 49. Piwat S, Teanpaisan R, Thitasomakul S, Thearmontree A, Dahlén G. Lactobacillus species and genotypes associated with dental caries in Thai preschool children. Mol Oral Microbiol 2010; 25:157-64.
 50. Teanpaisan R, Hintao J, Dahlén G. Oral Lactobacillus species in type 2 diabetic patients living in southern Thailand. Anaerobe 2009; 15: 160-3.
 51. Teanpaisan R, Narawatthana S, Utarabhand P. The gene coding for nigrescin produced by Prevotella nigrescens ATCC 25261. Lett Appl Microbiol 2009; 49: 293-8.
 52. Teanpaisan R,, Niyombandith M, Pripatananont P, Sattayasanskul W. Biotypes, genotypes and ketoconazole susceptibility of Candida albicans isolates from a group of Thai AIDS patients. New Microbiologica 2008; 31:409-416.
 53. Na Lampang, K., Chongsuvivatwong, V., Teanpaisan, R., Kitikoon, V. Concordance of antibiotic resistance and ERIC-PCR DNA fingerprint pattern in Escherichia coli isolated from farmer and broiler in the same farm. World J Microbiol Biotech  2008; 24 (9): 1741-1746.
 54. Kanokwiroon, K., Teanpaisan, R., Wititsuwannakul, D., Hooper, A.B., Wititsuwannakul, R. Antimicrobial activity of a protein purified from the latex of Hevea brasiliensis on oral microorganisms. Mycoses 2008; 51 (4): 301-307.
 55. Kaewsrichan, J., Teanpaisan, R., Kongprasertkit, J., Chuchom, T. Ion-paired RP-HPLC for determining fermentation end products of Streptococcus mutans grown under different conditions. Science Asia 2008; 34 (2): 193-198.
 56. Youravong, N., Teanpaisan, R., Norén, J.G., Robertson, A., Dietz, W., Odelius, H., Dahlén, G. Chemical composition of enamel and dentine in primary teeth in children from Thailand exposed to lead. Science of the Total Environment  2008; 389 (2-3):  253-258.
 57. Teanpaisan R, Thitasomakul S, Piwat S, Thearmontree A, Pithpornchaiyakul W, Chankanka O. Longitudinal study of the presence of mutans streptococci and lactobacilli in relation to dental caries development in 3-24 month old Thai children. Int Dent J 2007; 57:445-451.
 58. Hintao J, Teanpaisan R, Chongsuvivatwong V, Dahlen G, Rattarasarn C. Root surface and coronal caries in adults with type 2 diabetes mellitus. Community Dent Oral Epidemiol 2007; 35: 302–9.
 59. Hintao J, Teanpaisan R, Chongsuvivatwong V, Ratarasan C, Dahlen G. The microbiological profiles of saliva, supragingival and subgingival plaque and dental caries in adults with and without type 2 diabetes mellitus.
  Oral Microbiol Immunol. 2007; 22:175-81.
 60. Youravong N, Teanpaisan R, Chongsuvivatwong V, Geater AF, Dahlen G. Microbiology in toothbrush samples from children exposed to lead in southern Thailand. Acta Odontol Scand 2007; 65: 22-8
 61. Thitasomakul S, Thearmontree A, Piwat S, Chankanka O, Pithpornchaiyakul W, Teanpaisan R, Madyusoh S. A longitudinal study of early childhood caries in 9- to 18-month-old Thai infants. Community Dent Oral Epidemiol 2006; 34: 429-36.
 62. Teanpaisan R, Dahlen G. Use of polymerase chain reaction techniques and sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis for differentiation of oral Lactobacillus species. Oral Microbiol Immunol 2006; 21: 79-83.
 63. Youravong N, Chongsuvivatwong V, Teanpaisan R, Geater AF, Dietz W, Dahlen G, Noren JG. Morphology of enamel in primary teeth from children in Thailand exposed to environmental lead. Sci Total Environ 2005; 15; 348(1-3): 73-81.
 64. Youravong N, Chongsuvivatwong V, Geater AF, Dahlen G, Teanpaisan R.
  Lead associated caries development in children living in a lead contaminated area, Thailand. Sci Total Environ 2006; 15; 361(1-3): 88-96.
 65. Kaewsrichan J, Douglas CW, Teanpaisan R. Characterization of minimal bacteriocin operon from Prevotella nigrescens ATCC 25261 Lett Appl Microbiol 2005; 40: 138-145.
 66. Kaewsrichan J, Douglas CW, Nissen-Meyer J, Fimland G, Teanpaisan R. Characterization of a bacteriocin produced by Prevotella nigrescens ATCC 25261 Lett Appl Microbiol 2004; 39: 451-458.
 67. Anusaksathien O, Sukboon A, Sitthiphong P, Teanpaisan R. Distribution of interleukin-1beta  (+3954) and IL-1alpha (-889) genetic variations in a Thai population group. J Periodontol 2003; 74:1796-802.
 68. Baelum V, Pisuithanakan S, Teanpaisan R, Pithpornchaiyakul W, Pongpaisal S, Papapanou PN, Dahlen G, Fejerskov O. Periodontal conditions among adults in Southern Thailand. J Periodontal Res 2003; 38(2): 156-63.
 69. Papapanou PN, Teanpaisan R, Obiechina NS, Pithpornchaiyakul W, Pongpaisal S, Pisuithanakan S, Baelum V, Fejerskov O, Dahlen G. Periodontal microbiota and clinical periodontal status in a rural sample in southern Thailand. Eur J Oral Sci 2002; 110(5): 345-52.
 70. Samaranayaka LP, Fidel PL, Naglik JR, Sweet SP, Teanpaisan R, Coogan MM, Blignaut E, Wanzala P. Fungal infections associated with HIV infection. Oral Dis 2002; 8 Suppl 2: 151-60. Review.
 71. Dahlen G, Widar F, Teanpaisan R, Papapanou PN, Baelum V, Fejerskov O. Actinobacillus actinomycetemcomitans ina rural adult population in southern Thailand. Oral Microbiol Immunol 2002; 17(3): 173-42.
 72. Baelum V, Pongpaisal S, Pithpornchaiyakul W, Pisuithanakan S, Teanpaisan R, Papapanou PN, Dahlen G, Ole F. Determinants of dental status and caries among adults in southern Thailand. Acta Odontol Scand 2002; 60(2): 80-6.
 73. Teanpaisan R, Taeporamasamai M, Rattanachone P, Poldoung N, Srisintorn S. The usefulness of the modified extra-oral vacuum aspirator (EOVA) from household vacuum cleaner in reducing bacteria in dental aerosols. Int Dent J 2001; 51(6): 413-416.
 74. Trewatcharegon S, Sirisinha S, Romsai A, Eampokalap B, Teanpaisan R, Chaiyaroj SC. Molecular typing of Penicillium marneffei isolates from Thailand by NotI macrorestriction and pulsed-field gel electrophoresis. J Clin Microbiol 2001; 39(12): 4544-4548.
 75. Teanpaisan R, Douglas CWI, Nittayananta W. Isolation and genotyping of black-pigmented anaerobes from periodontal sites of HIV-positive and non-infected subjects in Thailand. J Clin Periodontol 2001; 28: 311-318.
 76. Teanpaisan R, Nittayananta W, Chonsuvivatwong V. Biotypes of oral Candida albicans isolated from AIDS patients and HIV-free subjects in Thailand. J Oral Pathol Med 2000; 29: 193-199.
 77. Teanpaisan R and Douglas CWI. Molecular fingerprinting of Porphyromonas gingivalis by PCR of repetitive extragenic palandromic (REP) sequences and comparison with other fingerprinting methods. J Med Microbiol 1999; 48: 741-749.
 78. Douglas CWI, Evans GS, Teanpaisan R. Activation of human matrix metalloproteinase 2 by P.gingivalis strains. J Dent Res 1999; 78: 1041.
 79. Teanpaisan R, Baxter AM, Douglas CWI. Production and sensitivity of bateriocin-like activity among Porphyromanas gingivalis, Prevotella intermedia and Pr. nigrescens strains isolated from periodontal sites. J Med Microbiol 1998; 47: 585-589.
 80. Teanpaisan R and Nittayananta W. Prevalence of Candida species in AIDS patients and HIV-free subjects in Thailand. J Oral Pathol Med 1998; 27: 4-7.
 81. Widar F, Ristevski Z, Papapanou P, Teanpaisan R, Baelum V, Fejerskov O, Dahlen G. Prevalence of Actnobacillus actinomycetemcomitans isolates in a rural population of Southern Thailand. J Dent Res 1998; 77: 2294.
 82. Chongtrakool P, Chaiyaroj SC, Vithayasai V, Trawatcharegon S, Teanpaisan R, Kalnawakul S, Sirisinha S. Immunoreactivity of a 38-Kilodalton Penicillium maneffei Antigen with Human Immunodeficiency Virus-Positive Sera. J Clin Microbiol 1997; 35 : 2220-2223.
 83. Nittayananta W, Kumplanont P, Srisintorn S, Akkayanont P, Chungpanich S, Teanpaisan R, Chareonwatanan M, Nuntanaranont T. Oral histoplasmosis associated with candidiasis in HIV-infected patients: a report of two cases. Br Dent J 1997; 182 : 309-312.
 84. deLillo A, Teanpaisan R, Fierro JF, Douglas CWI. Binding and degradation of lactoferrin by Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia and Prevotella nigrescens. FEMS Immunol Med Microbiol.1996; 14 : 135-143.
 85. Teanpaisan R, Douglas CWI, Eley AR, Walsh TF. Clonality of Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia and Prevotella nigrescens isolated from periodontally diseased and healthy sites. J Periodont Res 1996; 31 : 423-432.
 86. Teanpaisan R, Douglas, Walsh TF. Characterisation of black-pigmented anaerobes from diseased and healthy periodontal sites. J. Periodont. Res. 1995; 30: 245-251.
 87. Teanpaisan R, Kintarak S, Chuncharoen C, Akkayanont P. Mutans streptococci and dental caries in school-children in Southern Thailand. Community Dent. Oral Epidemiol. 1995; 23: 317-318.
 88. Teanpaisan R and Chunpanich S. Prevalence of Hepatitis B virus markers among Dental Hospital workers at the Prince of Songkla University, Southern Thailand. J Dent Assoc Thai. 1995; 45: 204-208.
 89. Teanpaisan R and Chungpanich S. Bacteriological study of odontogenic infection. Songkla Med J 1995; 13(1-2) : 1-7.

รางวัลที่เคยได้รับ

รางวัลที่เคยได้รับ

 1. อาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2563
  1. รางวัลชนะเลิศ 7 Innovation Awards ปี 2562 ด้านสังคม ผลงานเรื่อง ผลิตภัณฑ์จากโพรไบโอติกสายพันธุ์ใหม่ป้องกันฟันผุ
  2. รางวัลชนะเลิศ Most Innovation Award ประเภทนวัตกรรม/กระบวนการเชิงพาณิชย์ ระดับประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2561 ชื่อผลงาน การพัฒนาจุลินทรีย์โพรไบโอติกเพื่อสุขภาพของคนและสัตว์
  3. รางวัลชนะเลิศ STSP Innovation Award สาขาผลิตภัณฑ์/กระบวนการนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2561 ชื่อผลงาน การพัฒนาจุลินทรีย์โพรไบโอติกเพื่อสุขภาพของคนและสัตว์
  4. รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2559 ด้านสังคม ชื่อผลงาน โพรไบโอติกป้องกันฟันผุ: โมเดลในชุมชน
  5. ยกย่องในฐานะนักวิจัยหลักในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ 5 ปีติดต่อกัน (2555-2559) PSU Researcher Grand Slam
  6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 STSP Innovation Awards 2015
  7. ยกย่องในฐานะนักวิจัยหลักที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ประจำปี 2557
  8. รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เนื่องในวันนักวิจัย มอ. ปี พ.ศ. 2557)
  9. นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับอ้างอิง (citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2557  (เนื่องในวันนักวิจัย มอ. ปี พ.ศ. 2557)
  10. ยกย่องในฐานะนักวิจัยหลักที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2557
  11. รางวัลผลงานดีเด่น สาขาการแต่งตำรา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2554
  12. ยกย่องเป็นนักวิจัยที่มีผลงานเผยแพร่ทางสื่อมวลชนระดับชาติปี พ.ศ. 2553 (เนื่องในวันนักวิจัย มอ. ปี พ.ศ. 2554)
  13. นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับอ้างอิง (citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล ISI ช่วงปี 2549-2550 (เนื่องในวันนักวิจัย มอ. ปี พ.ศ. 2551)
  14. นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับอ้างอิง (citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล ISI ช่วงปี 2543-2548 (เนื่องในวันนักวิจัย มอ. ปี พ.ศ. 2550)
  15. นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานสูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล ISI ช่วงปี 2543-2548 (เนื่องในวันนักวิจัย มอ. ปี พ.ศ. 2550)
  16. รางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2547
  17. อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2547   
  18. Wellcome Trust Fellow 1996 Awards
  19. Unilever Metadent Dental Research Awards 1993

Search