ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาช่องปาก

อนุสาขาวิชาจุลชีววิทยาช่องปาก สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีห้องปฏิบัติการในความดูแล มีดังนี้

1. ห้อง 3232 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาช่องปาก (PSU_Dent3)

ORAL MICROBIOLOGY LABORATORY (เลขทะเบียน : 2-0260-0098-1) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพจาก คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หมายเลขการรับรอง ลำดับ 003 – ปี 2564 – รหัสคณะ 02 ระดับห้องปฏิบัติการ BSL2

2. ห้อง 3234 ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล (PSU_Dent4)

MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY (เลขทะเบียน : 2-0260-0112-0) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ความปลอดภัยทางชีวภาพจาก คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หมายเลขการรับรอง ลำดับ 004 – ปี 2564 – รหัสคณะ 02  ระดับห้องปฏิบัติการ BSL 1

3. ห้อง 3233 ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก

CLINICAL PATHOLOGY LABORATORY (เลขทะเบียน : 2-0260-0112-1)

ระเบียบ และคู่มือ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาช่องปาก

ระเบียบการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาช่องปาก คลิก
ระเบียบการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลช่องปาก คลิก
คู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาช่องปากคลิก

Search