ผลงานวิจัย

งานวิจัยปี 2023 (พ.ศ.2566)

1. Upalananda W, Wantanajittikul K, Na Lampang S, Janhom A. Semi-automated technique to assess the developmental stage of mandibular third molars for age estimation. Australian Journal of Forensic Sciences. 2023 Jan 2;55(1):23-33. Read more++

2. Juntarachot N, Sunpaweravong S, Kaewdech A, Wongsuwanlert M, Ruangsri P, Pahumunto N, Teanpaisan R. Characterization of adhesion, anti-adhesion, co-aggregation, and hydrophobicity of Helicobacter pylori and probiotic strains. Journal of Taibah University Medical Sciences. 2023 18(5):1048-1054. https://doi.org/10.1016/j.jtumed.2023.02.017. Read more++

งานวิจัยปี 2022 (พ.ศ.2565)

1. Pahumunto N, Duangnumsawang Y, Teanpaisan R. Effects of potential probiotics
on the expression of cytokines and human β-defensins in human gingival epithelial cells and in vivo efficacy in a dog model
.
Arch Oral Biol. 2022 Oct;142:105513. doi: 10.1016/j.archoralbio.2022.105513. Epub 2022 Jul 22. PMID: 35939865. Read more++

2. Kitichotkul K, Lertprasertsuke N, Kintarak S, Pongsiriwet S, Powcharoen W, Iamaroon A. Expression of PD-L1 is HPV/P16-independent in oral squamous cell carcinoma. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10667. (accepted 12 September 2022) Read more++

3. Pahumunto N, Teanpaisan R. Anti-cancer Properties of Potential Probiotics and Their Cell-free Supernatants for the Prevention of Colorectal Cancer: an In Vitro Study. Probiotics Antimicrob Proteins. 2022 Jul 27. doi:10.1007/s12602-022-09972-y. Epub ahead of print. PMID: 35895217. Read more++

4. Saepoo J, Pangsomboon K, Tianviwat. 2022. Awareness of HLA‐B* 15:02 screening in trigeminal neuralgia and the gene screening policy among dentists in Southern Thailand, Special Care in Dentistry:1-8. https://doi.org/10.1111/scd.12768 Read more++

5. Pintana P, Upalananda W, Saekho S, Yarach U, Wantanajittikul K. Fully automated method for dental age estimation using the ACF detector and deep learning. Egyptian Journal of Forensic Sciences. 2022 Nov 26;12(1):54. Read more++

งานวิจัยปี 2021 (พ.ศ.2564)

1. Dhanuthai K, Theungtin N, Theungtin N, Thep-akrapong P, Kintarak S, Klanrit P, chamusri N, Sappayatosok K. Pigmented oral lesions: a multicenter study. Eur J Dent 2022;16:315-319. Article published online: 09 November 2021. Read more++

2. Pahumunto N, Dahlen G, Teanpaisan R. Evaluation of Potential Probiotic Properties of Lactobacillus and Bacillus Strains Derived from Various Sources for Their Potential Use in Swine Feeding. Probiotics Antimicrob Proteins. 2021 Oct 19. doi: 10.1007/s12602-021-09861-w. Epub ahead of print. PMID: 34665429. Read more++

3. Wattanarat O, Nirunsittirat A, Piwat S, Manmontri C, Teanpaisan R, Pahumunto N, Makeudom A, Sastraruji T, Krisanaprakornkit S. Significant elevation of salivary human neutrophil peptides 1-3 levels by probiotic milk in preschool children with severe early childhood caries: a randomized controlled trial. Clin Oral Investig. 2021 May;25(5):2891-2903. doi: 10.1007/s00784-020-03606-9. Epub 2020 Oct 1. PMID: 33001255. Read more++

งานวิจัยปี 2020 (พ.ศ. 2563)

1. Wattanarat O, Nirunsittirat A, Piwat S, Manmontri C, Teanpaisan R, Pahumunto N, Makeudom A, Sastraruji T, Krisanaprakornkit S. Significant elevation of salivary human neutrophil peptides 1-3 levels by probiotic milk in preschool children with severe early childhood caries: a randomized controlled trial. Clin Oral Investig. 2021 May;25(5):2891-2903. Read more++

2. Laomongkholchaisri P, Teanpaisan R, Wonglapsuwan M, Piwat S. Impact of Potential Probiotic Lactobacillus Strains on Host Growth and Development in a Drosophila melanogaster Model. Probiotics Antimicrob Proteins. 2021 Apr;13(2):390-397. Read more++

งานวิจัยปี 2019 (พ.ศ. 2562)

1. Pahumunto, N., Sophatha, B., Piwat, S., Teanpaisan, R. Increasing salivary IgA and reducing Streptococcus mutans by probiotic Lactobacillus paracasei SD1: A double-blind, randomized, controlled study. Journal of Dental Sciences. Read more++

งานวิจัยปี 2018 (พ.ศ. 2561)

1. Pahumunto, N., Piwat, S., Chankanka, O., (…), Rangsitsathian, K., Teanpaisan, R. Reducing mutans streptococci and caries development by Lactobacillus paracasei SD1 in preschool children: a randomized placebo-controlled trial. Acta Odontologica Scandinavica 76(5), pp. 331-337. Read more++

2. Ledder RG, Kampoo K, Teanpaisan R, McBain AJ. Oral Microbiota in Severe Early Childhood Caries in Thai Children and Their Families: A Pilot Study. Front Microbiol. 2018 Oct 15;9:2420. Read more++

3. Kerdpon D, Jantharapattana K, Sriplung H. Factors related to diagnostic delay of oral squamous cell carcinoma in southern Thailand: Revisited. Oral Dis 2018 Apr;24(3):347-354.  Read more++

4. Pahumunto N, Piwat S, Chankanka O, Akkarachaneeyakorn N, Rangsitsathian K, Teanpaisan R. Reducing mutans streptococci and caries development by Lactobacillus paracasei SD1 in preschool children: a randomized placebo-controlled trial. Acta Odontol Scand. 2018 Jul;76(5):331-337. Read more++

5. Khwankong S, Sriplung H, Kerdpon D. Knowledge and Health Belief Attitudes of Oral Cancer and Its Screening Among At-Risk Southern Thai Muslims. J Cancer Educ 2018 Jun;33(3):615-621. Read more++

          บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ

  • Histological Features in Distinguishing Oral Lichen Planus and Amalgam Associated Oral Lichenoid Reaction. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสาขาทันตแพทยศาสตร์ อบทท. ครั้งที่ 16 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่าง วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา

     

Search