บุคลากร/Academic Staff

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

อ.ทพ.ศักรินทร์ ตั้งโพธิธรรม

Lect.Dr. Sakarin     Tangpothitham  

Head of department

sakarin.t  @  psu.ac.th

 

อนุสาขาวิชาอายุรศาสตร์ช่องปาก/Section of Oral Medicine

ผศ.ดร.ทพญ.กนกพร ปางสมบูรณ์
Asst. Prof. Dr.Kanokporn  Pangsomboon
kanokporn.p @ psu.ac.th
โทร. 0-7428-7718
รศ.ดร.ทพญ.ดวงพร เกิดผล

Assoc. Prof. Dr.Duangporn  Kerdpon

 duangporn.ke @ psu.ac.th

โทร. 0-7428-7587

ผศ.ดร.ทพญ.เปรมทิพย์ ชลิดาพงศ์
Asst.Prof.Dr.Premthip Chalidapongse
pt_chalidapongse @ hotmail.com
premthip.c@gmail.com
โทร. 0-7428-7586
อ.ทพ.ศักรินทร์ ตั้งโพธิธรรม

Lect. Dr.Sakarin  Tangpothitham

sakarin.t @ psu.ac.th

โทร. 0-7428-7583

อ.ทพญ.ปานแก้ว ยักกะพันธ์

Lect. Dr.Pankaew  Yakkaphan

pankaewnene @ gmail.com

(ลาศึกษาต่อ)

 

อ.ทพ.จิรายุ แซ่พู่

Lect. Dr.Jirayu  Saepoo

 jirayu.sa @ psu.ac.th

โทร. 0-7428-7715

(ลาศึกษาต่อ)

อนุสาขาวิชาจุลชีววิทยาช่องปาก/Section of Oral Microbiololgy

ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล
Prof.Dr.Rawee  Teanpaisan

 rawee.t @ psu.ac.th

โทร. 0-7428-7584

อ.ดร.นันทิยา พาหุมันโต
Dr.Nuntiya  Pahumunto

nuntiya.p @ psu.ac.th

โทร. 0-7428-7589

อนุสาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก/Section of Oral Pathology

ผศ.ทพญ.ดร.สมพิศ คินทรักษ์
Asst. Prof. Dr.Sompid Kintarak

sompid.k @ psu.ac.th

โทร. 0-7428-7578

อ.ทพญ.พรนัชชา อินทอง
Lect.Dr.Pornnutch  Inthong

p-inthong @ hotmail.com

(ลาศึกษาต่อ)

 

อนุสาขาวิชารังสีวิทยาช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล/Section of Oral and Maxillofacial Radiology

ผศ.ทพ.อารีย์ กาญจนประภาส
Asst. Prof. Dr. Aree   Kanjanaprapas

aree.kan @ psu.ac.th

โทร. 0-7428-7711

อ.ทพ.วิศรุต อุปลานนท์
Lect.Dr.Witsarut  Upalananda

 witsarut.u @ psu.ac.th

โทร. 0-7428-7716

ฝ่ายสนับสนุน

น.ส.พิมพ์สุจี ศรีสุวรรณ

นักวิชาการอุดมศึกษา

pimsujee.s @ psu.ac.th

โทร. 0-7428-7581

น.ส.เบญญาภา วรรณรัตน์

นักวิชาการอุดมศึกษา

benyapa.w @ psu.ac.th

โทร. 0-7428-7727

นายสมหมาย ขุนฤทธิ์

แม่บ้าน 2

sommai.ko@psu.ac.th

โทร. 0-7428-7727

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

นายวิสุทธิ์ แช่ทอง

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาช่องปาก

wisut.c @ psu.ac.th

โทร. 0-7428-7581

นางอังคณา เชาวลิต

ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก

angkana.s @ psu.ac.th

โทร. 0-7428-7714

น.ส.ละไม โกศัยกานนท์

พนักงานผลิตทดลอง

lamai.s @ psu.ac.th

โทร. 0-7428-7582

 

Search