โครงการบรรยายวิชาการ D O M E

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 13.30-15.00น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 คณะทันตแพทยศาสตร์

เกษียนอายุราชการ บุคลากรของสาขาวิชาฯ จำนวน 2 ท่าน

คือ ผศ.ดร.ทพญ.สมพิศ คินทรักษ์ และนางเจียมจิตร บุญขวัญ

กิจกรรมการฝึกอบรมและปฎิบัติงานของทันตแพทย์ประจำบ้าน

          อนุสาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก และห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ได้ร่วมมือกับสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, โรงพยาบาลหาดใหญ่, คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลตำรวจ ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการ เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมและปฏิบัติติงานทันตแพทย์ประจำบ้าน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นมา

          จุดประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและความรู้ลักษณะงานทาง  Maxillofacial Pathology ของทันตแพทย์ประจำบ้าน ภายใต้การดูแลของ ผศ.ทพญ.สมพิศ  คินทรักษ์ หัวหน้าอนุสาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก การกำหนดระยะเวลาการฝึกอบรมและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 1 เดือนต่อคนหมุนเวียนกันทุกปี

          โดยในปี 2564 นี้ทางอนุสาขาฯและห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก ได้รับทันตแพทย์ประจำบ้านมาฝึกอบรมและปฏิบัติติงาน ดังนี้

  • เดือนเมษายน    ทันตแพทย์ประจำบ้าน ม.มหิดล           1  คน
  • เดือนพฤษภาคม ทันตแพทย์ประจำบ้าน ม.มหิดล           1  คน
  • เดือนมิถุนายน   ทันตแพทย์ประจำบ้าน รพ.ชลบุรี          3  คน
  • เดือนกรกฎาคม  ทันตแพทย์ประจำบ้าน ม.มหิดล           1  คน
    • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยฯ ม.อ. 2 คน
  • เดือนสิงหาคม ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยฯ ม.อ. 1 คน
    • ทันตแพทย์ประจำบ้าน รพ. หาดใหญ่ 1 คน
  • เดือนกันยายน ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยฯ ม.อ. 1 คน

Search