ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก

ให้บริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาชิ้นเนื้อศัลยกรรม จุลชีววิทยา ตลอดจนให้บริการเจาะเลือดส่งตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิก ให้กับผู้ป่วย และผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลทันตกรรม ตลอดจนให้บริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงคลินิกเอกชนต่าง ๆ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ และให้บริการ ด้านงานวิจัย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยต่าง ๆ ให้คณาจารย์ และนักศึกษาหลังปริญญา ของคณะทันตแพทยศาสตร์ อีกด้วย

ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังนี

บริการตรวจทางพยาธิวิทยาชิ้นเนื้อศัลยกรรม

ห้องปฏิบัติการฯ ให้บริการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อทั้งจากภายใน  โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.อ. และจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงคลินิกเอกชนต่างๆ สนับสนุนด้านการเรียน การสอนและให้บริการด้านงานวิจัย สนับสนุนงานวิจัยต่างๆของบุคลากรและนักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์

            ห้องปฏิบัติการทำการวินิจฉัยโรคโดยพยาธิแพทย์ที่มีคุณวุฒิเฉพาะทาง มีความรู้และประสบการณ์ ในการวินิจฉัยโรค โดยมีนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการฯโดยอาศัยวิธีและเทคนิคทาง  ห้องปฏิบัติการฯ การย้อมสีแบบธรรมดา(H&E)และการย้อมสีพิเศษ เพี่อช่วยในการวินิจฉัยโรคของพยาธิแพทย์ให้ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย และผู้มารับบริการ

            นอกจากนี้ทางห้องปฏิบัติการยังบริการรับ-ส่งตัวอย่างชิ้นเนื้อชนิด Immunofluoresen จากคลินิกต่างๆ ของโรงพยาบาลทันตกรรม ไปยังภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาตร์ มอ.และรับผลการตรวจนั้นส่งกลับไปยังคลินิกนั้นๆอีกด้วย

ห้องปฏิบัติการฯ มีอัตราค่าบริการการตรวจ ดังนี้

รายการค่าบริการหมายเหตุ
1. เนื้อเยื่ออ่อน (soft tissue)รายละ 240 บาท
2. เนื้อเยื้อแข็ง (hard tissue) ขนาดไม่เกิน 5 ซม.รายละ 500 บาท
3. เนื้อเยื้อแข็ง (hard tissue) ขนาดเกิน 5 ซม.รายละ 1,000 บาท
4. Immunofluoresen (IF)*รายละ 2,820 บาทส่งคณะแพทย์ฯ

ขั้นตอนการขอรับบริการการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อ

  หน่วยงานภายในคณะทันตแพทยศาสตร์

  1. ขอรับใบส่งตรวจชิ้นเนื้อ (Request form) จากห้องปฏิบัติการฯ
  2. ขอรับขวดน้ำยา 10% buffered neutral formalin soution จากห้องปฏิบัติการฯ โทร. 7714 หรือ 7582
  3. เมื่อทำการเก็บตัวอย่างแล้วให้ผู้ป่วยชำระ เงิน และนำตัวอย่างชิ้นเนื้อพร้อมใบส่งตรวจ ไปวางไว้หลังเคาร์เตอร์เก็บเงินคลินิกรวม 1 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฯ จะไปรับตัวอย่างเอง
  4. เมื่อผลการวินิจฉัยออกแล้ว เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฯ จะจัดส่งผลการวินิจฉัยไปยังคลินิกต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในใบส่งตรวจ

* หากกรณีต้องการผลด่วน ให้โทร.ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฯโดยตรง โทร.7714,7582

หน่วยงานภายนอกคณะทันตแพทยศาสตร์

  1. โทรศัพย์ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฯ โทร.074-287714 เพื่อรับฟังคำแนะนำ
  2. ส่งใบส่งตรวจชิ้นเนื้อ (Request form) ตัวอย่าง ชิ้นเนื้อ* ที่แช่อยู่ในน้ำยา 10% buffered neutral formalin soution (วิธีเตรียมสาร ดูจากข้อความด้านล่าง) พร้อมค่าบริการการตรวจ ส่งมาที่    “ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112” 
  3. เมื่อผลการวินิจฉัย**ออกแล้ว ทางห้องปฏิบัติการจะจัดส่งผลการวินิจฉัยพร้อมทั้งใบเสร็จ รับเงินไปยังผู้รับบริการนั้นๆ ทางไปรษณีย์ โดยวิธีลงทะเบียน

        **ตัวอย่างชิ้นเนื้อควรใช้ภาชนะบรรจุที่มีความคงทน แข็งแรงและปิดสนิท ไม่แตกหรือรั่วซึมได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายหรืออาจทำให้ชิ้นเมื้อหายได้**    

        ##หากกรณีต้องการผลด่วน ให้โทร.ติดต่อเพื่อปรึกษาพยาธิแพทย์ผู้อ่านชิ้นเนื้อโดยตรงเบอร์ 074-287714##

ข้อแนะนำต่างๆ

  1. ควรระบุชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย, อายุ, เพศ, เลขที่ทั่วไป, เลขที่ภายใน, ชนิดของชิ้นเนื้อ และหรือระบุตำแหน่ง ความต้องการการตรวจให้ชัดเจนทั้งตัวอย่างชิ้นเนื้อและใบส่งตรวจ
  2. ต้องมีใบส่งตรวจที่กรอกข้อมูลควบถ้วนและชำระค่าบริการแล้วส่งคู่กับตัวอย่างชิ้นเนื้อเสมอ
  3. การรักษาสภาพชิ้นเนื้อด้วยน้ำยา มีวิธีเตรียมดังนี้       
10% Buffer neutral formalin
– 37-40% formadehyde (กรองแล้ว)260 ml.
– Sodium dihydrogen phosphate monohydrate4.375 g.
– di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous15.175 g.
– Distill water2,340 ml.
Formalin saline solution
– 37-40% formadehyde (กรองแล้ว)100 ml.
– Sodium chloride9.0 g.
– Distill water900 ml.
หรือใช้
– Normal saline (ที่มีในรพ.ของท่าน)900 ml.
– 37-40% formadehyde (กรองแล้ว)100 ml.

            

Search