CV ผศ.ดร.ทพญ.สมพิศ คินทรักษ์

ผศ.ดร.ทพญ.สมพิศ คินทรักษ์

Asst. Prof. Dr.Sompid Kintarak

อ.พิเศษ อนุสาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก

0-7428-7578

sompid.k @ psu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จระดับมหาวิทยาลัยประเทศสาขาวิชา
2528ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไทยทันตแพทยศาสตร์
2536ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลไทยวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พยาธิชีววิทยา)
2542ประกาศนียบัตรUniversity at BuffaloU.S.ACertificate of proficiency Oral & Maxillofacial Pathology
2543ปริญญาโทUniversity at BuffaloU.S.Aวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ช่องปาก)
2546ปริญญาเอกEastman Dental InstituteU.S.Aปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาช่องปาก)

สาขาที่เชี่ยวชาญ/ Field of Expertise

 • Oral Pathology
 • Diagnostic Oral Pathology

ผลงานวิชาการ

  สิทธิบัตร

องค์ประกอบที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาดและเพชรสังฆาตที่มีฤทธิ์ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์กระดูก เลขที่อนุสิทธิบัตร  10686

  ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์และเผยแพร่

 1. Komolmalai N, Pongsiriwet S, Lertprasertsuke N, Lekwanavijit S, Kintarak S, Phattarataratip E, Subarnbhesaj A, Dhanuthai K, Chaisuparat R, Iamaroon A. Human papillomavirus 16 and 18 infection in oral cancer in Thailand: a multicenter study. Asian Pac J Cancer Prev 2020 Nov1; 21(11): 3349-3355.
 2. Dhanuthai K, Kintarak S, Subarnbhesaj A, Chamusri N. A Multicenter Study of Tongue Lesions from Thailand. Eur J Dent 2020; 14(3): 435-439.
 3. Janvanissthaporn K, Kintarak S. Peripheral odontogenic myxoma: a case report and review of the literature. Thai J Oral Maxillofac Surg 2018; 32(2)Jul-Dec: 104-116.
 4. Dhanuthai K, Rojanawatsirivej S, Thossaporn W, Kintarak S, Subarnbhesaj A, Darling M, et al. Oral cancer: a multicenter study. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2018; 23: e23-e29.
 5. Kongsong W, Kintarak S. Oral angiomyolipoma: report of a rare case and review of the literature. CU Dent J 2017; 40: 63-70.
 6. Pitakmahamongkol V, Siripan T, Kintarak S. A mass in the submandibular triangle area: a case report and clinical differential diagnosis. Thai J Oral Maxillofac Surg 2017; 31(1)Jan-Jun: 71-78.
 7. Pangsomboon K, Kintarak S. Oral lichenoid reaction to herbal medicine: a case report. Songklanakarin Dent J 2017; 5: 44-56.
 8. Dhanuthai K, Rojanawatsirivej S, Subarnbhesaj A, Thosaporn W, Kintarak S. A multicentric study of oral malignant tumors from Thailand. J Oral Maxillofac Pathol 2016; 20: 462-466.
 9. Kintarak S, Cheunchoksan S, Siripan T, Kumplanont T. Lingual osseous choristoma: report of three cases. J Dental Assoc Thai 2016; 66: 11-19.
 10. Janvanissthaporn K, Kintarak S. Intraosseous schwannoma of the mandible: a case report. Thai J Oral Maxillofac Surg 2015; 29(2)Jul-Dec: 119-126.
 11. Saardaium B, Kumplanont P, Kintarak S. Chronic recurrent mandibular osteomyelitis consistent with SAPHO syndrome: a case report and review of the literatures. Thai J Oral Maxillofac Surg 2015; 29(1)Jan-Jun: 34-47.
 12. Janvanissthaporn K, Kintarak S. Ghost cell odontogenic carcinoma of the maxilla: a case report. Thai J Oral Maxillofac Surg 2014; 28(2)Jul-Dec: 93-103.
 13. Kintarak S, Visalseth W. Mental Health and Associated Factors in Dental Students in Prince of Songkla University. Songkla Med J 2013; 31(5)Sept-Oct: 217-225.
 14. Kumplanont P, Kintarak S, Chungpanich S, Thamrat S, Thamsombut P, Arporniem S. Oral eosinophilic ulcer: a study of 14 cases and review of the literatures. Thai J Oral Maxillofac Surg 2011; 25(2)Jul-Dec: 93-101.
 15. Potijanyakul P, Sattayasansakul W, Pongpanich S, Leepong N, Kintarak S. Effects of enamel matrix derivative on bioactive glass in rat calvarium defects. J Oral Implantol. 2010; 36(3): 195-204.
 16. Kiatwateeratana T, Kintarak S, Piwat S, Chankanka O, Kamaolmatyakul S, Thearmontree A. Partial pulpotomy on caries-free teeth using enamel matrix derivative or calcium hydroxide: a randomized controlled trial. Int Endod J 2009; 42(7): 584-592.
 17. Janvanissthaporn K, Kintarak S. Large complex odontoma: a case report. Thai J Oral Maxillofac Surg 2008; 22(2)Jul-Dec: 125-133.
 18. Kintarak S. Oral cancer screening. J Dental Assoc Thai 2007; 57(3)May-Jun: 153-160.
 19. Kintarak S, Whawell SA, Speight PM, Packer S, Nair SP. Internalization of Staphylococcus aureus by human keratinocytes. Infect Immun 2004; 72(10): 5668-5675.
 20. Kintarak S, Nair SP, Speight PM, Whawell SA. A recombinant fragment of the frbronectin-binding protein of Staphylococcus aureus inhibits keratinocyte migration. Arch Dermatol Res 2004; 296(6): 250-257.
 21. Kintarak S, Whawell SA, Nair SP, Speight PM. Effects of culture supernatants from Staphylococcus aureus on human oral keratinocytes in vitro. J Dent Res 2003; 82 (special issue C): 567. (abstract #636).
 22. Kintarak S. Tall cell variant of papillary thyroid carcinoma: review article. J Dent Assoc Thai 2000; 50(4): 309-315.
 23. Kintarak S, Natiella J, Aguirre A, Brooks J. Giant cell angiofibroma of the buccal mucosa. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol and Endo. 1999ว 88: 707-713.
 24. Kintarak S, Udomsangpetch R, Pattanapanyasat K. Differentiation of monocytes during inflammation. J Dent Res 1995; 74: 570. (abstract #1353).
 25. Teanpaisan R, Kintarak S, Chuncharoen C, Akkayanont P. Mutans streptococci and dental caries in schoolchildren in Southern Thailand. Comm Dent Oral Epidemiol 1995; 23(5): 317-318.
 26. Kintarak S, Chungpanich S, Kumplanont P. Plexiform neurilemmoma of the upper lip: a case report. J Dent Assoc Thailand 1995; 45(4): 194-196.
 27. Kintarak S. Neurilemmoma: review article. J Dent Assoc Thai 1995; 45(3): 141-146.

  บทความวิชาการ หนังสือและตำรา

 1. สมพิศ คินทรักษ์. โรคของเนื้อเยื่ออ่อนช่องปาก กรณีศึกษา 12 ราย. พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2562. พิมพ์ที่: หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2562 จำนวน 80 หน้า.
 2. กนกพร ปางสมบูรณ์, สมพิศ คินทรักษ์. ตำราตรวจพิเคราะห์รอยโรคสีขาวในช่องปาก. พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2557. พิมพ์ที่: โรงพิมพ์ดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์; 2557.
 3. สมพิศ คินทรักษ์. แนวทางการดูแลรักษารอยโรคในช่องปาก. พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2555. จำนวนพิมพ์ 1,000 เล่ม. จัดทำโดย โครงการกลยุทธ์วิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ. พิมพ์ที่: นโมกราฟฟิกแอนด์พรินติ้ง กรุงเทพมหานคร; 2555.
 4. สมพิศ คินทรักษ์. บทที่ 4 การตรวจเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก. ใน: คู่มือแนวทางการตรวจและจัดการมะเร็งช่องปากสำหรับทันตบุคลากร. พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2550. พิมพ์ที่: นโม พริ้นติ้งแอนด์พับบลิชชิ่ง กรุงเทพมหานคร; 2550.

รางวัลที่เคยได้รับ

          บุคลากรดีเด่นคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559 ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ อาจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

Search