คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมกำกับดูแลการวิจัย ดำเนินการตรวจเยี่ยมกำกับดูแลการวิจัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมกำกับดูแลการวิจัย ดำเนินการตรวจเยี่ยมกำกับดูแลการวิจัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมกำกับดูแลการวิจัย ดำเนินการตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย เรื่อง “การประเมินการเปลี่ยนแปลงปริมาตรในสามมิติ และความเสถียรของรากฟันเทียมที่ฝังในโพรงอากาศแม็กซิลลาที่ปลูกด้วยโปรตีนไนซ์ ดีมิเนอร์ราลไลซ์ทูธแมธทริกซ์” เพื่อเป็นการพิทักษ์ซึ่งสิทธิความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร และเพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ เกิดความมั่นใจว่าผู้วิจัยได้ทำการวิจัยเป็นไปตามแผนการวิจัยที่วางไว้ และเป็นไปตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00-13.00น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์

Search