ขอแสดงความยินดี สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้เข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

ขอแสดงความยินดี สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้เข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

ขอแสดงความยินดี สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้เข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ในหัวข้อ “การลดระยะเวลากระบวนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประเภท Expedited Reviews”

เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จ.ปทุมธานี ซึ่งในครั้งนี้ มี 2 ผลงานจากคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ที่ผ่านการพิจารณาให้ร่วมนำเสนอผลงาน ดังนี้ 1. ผลงานเรื่อง การลดระยะเวลากระบวนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประเภท Expedited Reviews โดย สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2. ผลงานเรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลทันตกรรม โดย โรงพยาบาลทันตกรรม ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ได้นำแนวทางปฎิบัติที่เป็นเลิศ ไปนำเสนอในระดับชาติและที่สำคัญได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่เข้ารอบการนำเสนอภายในงานในครั้งนี้อีกด้วย #DENTPSU #40ปีdentpsu#40yearswegrowtogether #โรงเรียนทันตแพทย์คุณภาพเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ —-

🌐 Website : https://www.dent.psu.ac.th/dent

🔵 Facebook : https://www.facebook.com/DentPSU

🟢 Line ID : dent-psu

Search