38

ปีแห่งคุณภาพ
11
6 สาขาวิชา จำนวน
หลักสูตร
272
รวมทุกหลักสูตร
นักศึกษาปัจจุบัน
1373
ผลิตบัณฑิต
สู่สังคม

Value

ค่านิยม

พัฒนาไม่หยุดยั้ง

Development

มีความเป็นมืออาชีพ

Professionalism

รับผิดชอบต่อสังคม

Social Responsibility

สามัคคี

Unity

Dent
Update

โรงเรียนทันตแพทย์คุณภาพ
เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์

DentLife

ก้าวสู่ Smart Dental School

คณะทันตแพทยศาสตร์กับความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งการเรียนการสอน เทคโนโลยีที่ทันสมัย การวิจัยและนวัตกรรม การให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ป่วยในทุก ๆ ด้าน เพื่อการเป็น “โรงเรียนทันตแพทย์คุณภาพ เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”

กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่าฯ

ดูแลผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรมด้านต่าง ๆ เช่น ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานเพดานโหว่ ผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูสภาพด้วยกระดูกขากรรไกรและใบหน้าประดิษฐ์ ผู้ป่วยพิการที่มีโรคทางระบบ ผู้ป่วยยากจนและการออกหน่วยทันตกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้

Search