40

ปีแห่งคุณภาพ
11
6 สาขาวิชา จำนวน
หลักสูตร
272
รวมทุกหลักสูตร
นักศึกษาปัจจุบัน
1373
ผลิตบัณฑิต
สู่สังคม

Value

ค่านิยม

พัฒนาไม่หยุดยั้ง

Development

มีความเป็นมืออาชีพ

Professionalism

รับผิดชอบต่อสังคม

Social Responsibility

สามัคคี

Unity

Dent
Update

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและนักเรียนนานาชาติ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1/2

โรงเรียนทันตแพทย์คุณภาพ
เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์

DentLife

ก้าวสู่ Smart Dental School

คณะทันตแพทยศาสตร์กับความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งการเรียนการสอน เทคโนโลยีที่ทันสมัย การวิจัยและนวัตกรรม การให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ป่วยในทุก ๆ ด้าน เพื่อการเป็น “โรงเรียนทันตแพทย์คุณภาพ เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน PSU DENT

5 ช่องทางเพื่อร้องเรียน เสนอแนะ หรือชื่นชม

Search