41

ปีแห่งคุณภาพ
11
6 สาขาวิชา จำนวน
หลักสูตร
272
รวมทุกหลักสูตร
นักศึกษาปัจจุบัน
1373
ผลิตบัณฑิต
สู่สังคม

Dental
Update

กำหนดการสอบความพร้อมความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รอบที่ 2)” โครงการคัดเลือกนักเรียนรับตรง (โควตาภูมิภาคใต้) ประจำปีการศึกษา 2567 “

คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งคุณค่า
เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

Dental Faculty
for Everyone

Faculty of value for sustainable wellness

คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งคุณค่า ที่เพียบพร้อม ทันสมัย สำหรับการศึกษาเพื่อผลิตทันตแพทย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมแก้ไขปัญหาทันตสาธารณสุข ให้บริการทางทันตกรรมชั้นเลิศ ที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและการบริการวิชาการสู่สังคม สร้างเสริมสุขภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยวัฒนธรรม “การถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน PSU DENT

5 ช่องทางเพื่อร้องเรียน เสนอแนะ หรือชื่นชม

Search