37

ปีแห่งคุณภาพ
11
6 สาขาวิชา จำนวน
หลักสูตร
272
รวมทุกหลักสูตร
นักศึกษาปัจจุบัน
1287
ผลิตบัณฑิต
สู่สังคม

Value

ค่านิยม

พัฒนาไม่หยุดยั้ง

Development

มีความเป็นมืออาชีพ

Professionalism

รับผิดชอบต่อสังคม

Social Responsibility

สามัคคี

Unity

Dent
Update

โรงเรียนทันตแพทย์คุณภาพ
เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์

DentLife

ก้าวสู่ Smart Dental School

พบกับท่านคณบดีซึ่งมาขอบคุณทุกคน ที่มีส่วนร่วมทำให้เราก้าวสู่องค์กรที่มีคุณภาพและมีการทำงานอย่างเป็นระบบมีแผนงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Search