ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.)

Doctor of Dental Surgery Program (D.D.S.)

         

เป็นหลักสูตรที่มุ่งมั่นจะสร้างบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในวิชาชีพและวิชาที่เกี่ยวข้อง ในการให้การดูแล รักษา ส่งเสริมป้องกันโรคในผู้ป่วยทางทันตกรรมแบบองค์รวม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทักษะการสื่อสาร การสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล หาความรู้ใหม่ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้ป่วยและสังคม คิดอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและรับผิดชอบ

รายวิชา

ปฏิทินการศึกษา

LMS2

แบบฟอร์ม

งานการศึกษา

Search