ผู้บริหาร Executives

ผศ. ดร. ทพญ. เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์
Asst. Prof. Dr. Kewalin Thammasitboon, D.D.S., D.M.Sc., Dip.,Thai Board of Endodontics

หัวหน้าสาขาวิชา

Head of the Department of Conservative Dentistry

ผศ. ทพญ. บุญรัตน์
สัตพัน
Asst. Prof. Boonrat Sattapan, D.D.S., MDSc., Grad.Dip.in Clin.Sc. (Endodontics), Dip.,Thai Board of Endodontics

รองหัวหน้าสาขาวิชา
ฝ่ายบริการ
Deputy Head for Service Management

อ. ทพ. ปฏิญญา รัตนชล
Patinya Rattanachone, D.D.S., Grad.Dip.in Clin.Sc. (Operative)

รองหัวหน้าสาขาวิชา
ฝ่ายจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
Deputy Head for Undergraduate Education

ผศ. ทพญ.
ประพาฬศรี 
เรืองศรี
Asst. Prof. Praphansri Ruangsri, D.D.S., Grad.Dip.in Clin.Sc. (Periodontology), Dip.,Thai Board of Periodontology

รองหัวหน้าสาขาวิชา
ฝ่ายงานบริการวิชาการ
Deputy Head for Continuing Education

ผศ. ดร. ทพ. ชัชวิน
อังกุรวสพร
Asst. Prof. Dr.Chatcharwin Ungurawasaporn, D.D.S., DScD,

รองหัวหน้าสาขาวิชา
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Deputy Head for Information Technology

Search