วิสัยทัศน์ พันธกิจ Vision Mission

วิสัยทัศน์  (Vision)

       เป็นผู้นำวิชาการในการบูรณาการองค์ความรู้จาก  4  อนุสาขาวิชา  ได้แก่  อนุสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ  อนุสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์  อนุสาขาวิชาครอบและสะพานฟัน  และอนุสาขาวิชาปริทันตวิทยา

       ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาสุขภาพในช่องปากของประชากรในท้องถิ่นระดับประเทศ และขยายผลงานสู่ระดับสากล

พันธกิจ  (Mission)

        รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการด้านการบูรณะฟันที่ยังมีชีวิต ไม่มีชีวิต และฟันที่สูญเสียไป รวมทั้งดูแลเนื้อเยื่อปริทันต์ให้อยู่ในสภาพที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด และสามารถทำงานได้ตามปกติ โดยจัดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการก่อนลงปฏิบัติงานในคลินิก เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยโดยการอุดฟัน รักษาคลองรากฟัน การใส่ฟันชนิดติดแน่น และการรักษาโรคเหงือกโดยวิธีต่าง ๆ ทั้งระดับก่อนปริญญาและหลังปริญญา

การดำเนินงาน  (Operation)

          สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์  ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้น การให้ความรู้   การวิจัย  และให้บริการด้านการบูรณะฟัน  ทั้งที่ยังมีชีวิต  ไม่มีชีวิต  และฟันที่สูญเสียไป รวมถึงเนื้อเยื่อปริทันต์  ให้อยู่ในสภาพที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดและสามารถทำงานได้ตามปกติ  โดยเน้นนักศึกษาทันตแพทย์ฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ  และปฏิบัติงานในคลินิก  เพื่อให้การรักษาผู้ป่วย  โดยการอุดฟัน  การรักษาคลองรากฟัน  การใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่น  และการรักษาโรคเหงือกด้วยวิธีต่าง ๆ  เป็นต้น

การดำเนินงานในสาขาวิชาแบ่งออกเป็น  4  อนุสาขาวิชา  ได้แก่

1.  อนุสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ  (Operative)

2.  อนุสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์  (Endodontics)

3.  อนุสาขาวิชาครอบและสะพานฟัน  (Crown and Bridge)

4.  อนุสาขาวิชาปริทันตวิทยา  (Periodontics)

โครงสร้างสาขาวิชา (Discipline structure)

Search