ติดต่อเรา Contact us

สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112โทรศัพท์: 0-7421-1048
โทรสาร: 0-7421-1048
Facebook: https://www.facebook.com/PSUconservativedentistry

Search