อนุสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ (Operative Dentistry)

อ. ดร. ทพญ. สุพิชชา ตลึงจิตร
Dr. Supitcha Talungchit, D.D.S., Ph.D., Dip., American Board of Operative., Dip.,Thai Board of Operative

 

หัวหน้าอนุสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ
Head of Subdisciplinary Operative Dentistry

อ. ดร. ทพญ. สมจินต์ รัตนเสถียร
Dr. Somjin Ratanasathien, D.D.S., M.S., Ph.D.

อ. ทพ. ปฏิญญา รัตนชล
Patinya Rattanachone, D.D.S., Grad.Dip.in Clin.Sc. (Operative)

รศ. ดร. ทพญ. สุภาวดี เนาว์รุ่งโรจน์
Assoc. Prof .Dr. Supawadee Naorungroj, D.D.S., M.S., Ph.D., Dip.,Thai Board of Operative

รศ. ทพญ. สายใจ ตัณฑนุช
Assoc. Prof. Saijai Tanthanuch, D.D.S., M.Sc., Dip.,Thai Board of Operative

อ. ดร. ทพ. จิรายุ เรืองรุ่งโสม
Dr. Chirayu Ruengrungsom, D.D.S., M.S., Ph.D.

ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ. เขมทิน รัตนเสถียร
Khemtin Rattanasathien, D.D.S.

อ. ทพญ. จุฑารัชต์ มนัสชัย
Jutharat Manuschai, D.D.S.
, M.Sc.

ผู้ช่วยอาจารย์ ทพญ. นวพร จันทร์รัชชกูล
Nawaporn Chanratchakool, D.D.S.

Search