อนุสาขาวิชาปริทันตวิทยา (Periodontology)

ผศ. ทพญ. มุทิตา  ว่องสุวรรณเลิศ
Asst. Prof. Mutita Wongsuwanlert, D.D.S., M.Sc., Dip.,Thai Board of Periodontology

หัวหน้าอนุสาขาวิชาปริทันตวิทยา
Head of Subdisciplinary of Periodontology

ผศ. ทพญ. ประพาฬศรี  เรืองศรี
Asst. Prof. Praphansri Ruangsri, D.D.S., Grad.Dip.in Clin.Sc. (Periodontology), Dip.,Thai Board of Periodontology

อ. ดร. ทพ. สุพลเทพ  ตีระกนก
Dr. Supontep Teerakanok, D.D.S., Ed.M., M.Sc., D.Sc.D., CAGS.

อ. ทพ. ธีระภัทร์  สุริแสง
Theeraphat Surisaeng, D.D.S., M.Sc.

อ. ทพญ. ธนภรณ์  ชีทรัพย์เจริญ
Tanaporn Cheesapcharoen, D.D.S.

อ. ทพ. ธนรุจ  ตั้งคำ
Thanarut Tangkham, D.D.S.

อ. ทพญ. แก้วขวัญ  ตันไทย
Kaewkwan Tanthai, D.D.S.

Search