อนุสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (Endodontics)

ผศ. ทพญ. บุญรัตน์ สัตพัน
Asst. Prof. Boonrat Sattapan, D.D.S., Grad.Dip.in Clin.Sc. (Endodontics), MDSc., Dip.,Thai Board of Endodontics

หัวหน้าอนุสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์
Head of Subdisciplinary Endodontics

อ. ทพญ. ฉวีวรรณ  ชื่นชูผล
Chawiwan Cheunchuphon, D.D.S., Grad.Dip.in Clin.Sc. (Endodontics)

ผศ. ดร. ทพญ. เกวลิน  ธรรมสิทธิ์บูรณ์
Asst. Prof. Dr. Kewalin Thammasitboon, D.D.S., D.M.Sc., Ph.D., Dip.,Thai Board of Endodontics

อ. ทพญ. พิชชา  สุวรรณศิลป์
Pitcha Suwannasin, D.D.S.

Search