สำนักงานสาขาวิชา Office secretary

เจ้าหน้าที่สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์
Staff office secretary

นางสุดาวัลย์ จิโรจน์วณิชชากร
Mrs. Sudawan Jirotvanitchakorn

sudawan.j@psu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
General Management Officer, Professional Level

นางกัลยา โลหะประเสริฐ
Mrs. Kanlaya Lohaprasert

kanlaya.l@psu.ac.th

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
General Service Officer, Experienced Lavel

นางสาววรวรรณ พฤษศรี
Miss Worrawan Pruksri

worrawan.p@psu.ac.th

นักวิชาการอุดมศึกษา
Higher education scholar

Search