ศ. ทพ. บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล
Prof. Boonlert Kukiattrakoon, D.D.S. M.Sc., Dip.,Thai Board of Prosthodontics

+66-(0)7428-7571

boonlert.k@psu.ac.th


อนุมัติบัตร (ทันตกรรมประดิษฐ์)  ทันตแพทยสภา

วท.ม. ทันตกรรมประดิษฐ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

ท.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • กิรณา ขันติโกสุม, สายใจ ตัณฑนุช และ บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล. ผลการใช้สื่อการสอนในหัวข้อการบูรณะฟันชนิดอุดฝังและอุดครอบในรายวิชาการบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมติดแน่น 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  2563 (มกราคม-มิถุนายน) ; 1: 181-188 (TCI).
  • Tanthanuch S, Kukiattrakoon B. The effect of curing time by conventional quartz tungsten halogens and new light-emitting diodes light curing units on degree of conversion and microhardness of a nanohybrid resin composite.J Conserv Dent 2019 (Mar-Apr) ;22(2):196-200. (Scopus).
  • Tanthanuch S, Kukiattrakoon B, Eiam-O-Pas K, Pokawattana K, Pamanee N, Thongkamkaew W, Kochatung A.Surface changes of various bulk-fill resin-based composites after exposure to different food-simulating liquid and beverages.J EsthetRestorDent  2018 Mar; 30(2):126-135 (WoS).
  • KraiKaewtip, Boonlert Kukiattrakoon, Boonrat Sattapan, Kewalin Thammasitboon, Robert R White.   The effect of incomplete crown ferrules on fracture resistance and the failure modes of endodontically treated maxillary incisors restored with cast posts, cores, and crowns J OrofacSci 2018 (Jan-Jun) ; 10(1):37-41(Scopus).
  • สายใจ ตัณฑนุช, กิรณา ขันติโกสุม และ บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล. การใช้วิธีโค้ชและระบบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนของนักศึกษาทันตแพทย์ระดับปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.Songklanakarin Dent J 2561, (Jul–Dec) ; 6 (2) : 29-37 (TCI).
  • Tanthanuch S, Kukiattrakoon B. Degree of Conversion and Hardness of Resin Composite Using Various Light Curing Units. Songklanakarin Dent J 2561, (Jul–Dec) ; 6 (2) : 38-47 (TCI).
  • Sanohkan S, Kukiattrakoon B, Peampring C. Tensile bond strength of facial silicone and acrylic resin using different primers. J Orofac Sci 2017 (Jan-Jun) ; 9(1):48-51 (Scopus).

Search