ผศ. ทพญ. มุทิตา ว่องสุวรรณเลิศ
Asst. Prof. Mutita Wongsuwanlert, D.D.S., M.Sc., Dip.,Thai Board of Periodontology

+66-(0)7428-7571


อนุมัติบัตร (ปริทันตวิทยา) ทันตแพทยสภา

วท.ม. (ปริทันตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ท.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  1. Puttaravuttiporn P, Wongsuwanlert M,  Charoemratrotec C, Leethanakulc C. Volumetric evaluation of root resorption on the upper incisors using cone beam computed tomography after 1 year of orthodontic treatment in adult patients with marginal bone loss. Angle Orthod  Angle Orthodontist,  2018 (Apr); 88 (6): 710-718 (Wos).
  2. Puttaravuttiporn P, Wongsuwanlert M,  Charoemratrotec C, Steven J.Lindauerd;  Leethanakulc C. Effect of incisal loading during orthodontic treatment in adults: A randomized control trial. Angle Orthod 2018 (Sep); 88 (1) : 35-44 (WoS).
  3. P. Rungsri, N.Akkarachaneeyakorn, M. Wongsuwanlert, S. Piwat, P. Nantarakchaikul, and R. Teanpaisan. Effect of fermented milk containing Lactobacillus rhamnosus SD11 on oral microbiota of healthy volunteers: A randomized clinical trial. JDS 2017 (Jun); 100 (10) : 7780-7787. (Wos).
  4. พรพุทธิ ภัทรวุฒิพร, ชิดชนก ลีธนะกุล และ มุทิตา ว่องสุวรรณเลิศ. Important Factors that Need to Be Concerned During Tooth Movement in Periodontitis Patients. J Dent Assoc Thai 2017 (Jul – Sep); 67 (3) 250-259 (TCI).

Search