อ. ทพ. ปฏิญญา รัตนชล
Patinya Rattanachone, D.D.S., Grad.Dip.in Clin.Sc. (Operative)

+66-(0)7428-7571


Diploma  ทันตกรรมหัตถการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท.บ., ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Search