รศ. ทพญ. สายใจ ตัณฑนุช
Assoc. Prof. Saijai Tanthanuch, D.D.S., M.Sc., Dip.,Thai Board of Operative

+66-(0)7428-7575


อนุมัติบัตรทันตกรรมหัตถการ  ทันตแพทยสภา

วท.ม., ทันตกรรมหัตถการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท.บ.,  ทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TCI

1. Kantikosum K ,Tanthanuch S, Boonlert K. Applying coaching and mentoring for educational potential developing of undergraduate dental students, Prince of Songkla University. Songklanakarin Dent. J. 2018:6:29-37.

2. Tanthanuch S, Kukiattrakoon B. Degree of conversion and hardness of resin composite using various light curing units. Songklanakarin Dent. J. 2018:6:38-47.

3. สายใจ ตัณฑนุช , กิรณา ขันติโกสุม , บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล.THE EFFECT OF INSTRUCTIONAL MEDIA OF INLAY AND ONLAY RESTORATION OF THE TEETH AND RELATED STRUCTURES WITH FIXED PROSTHESES II OF FACULTY OF DENTISTRY, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563).181-188.

Scopus

4. Tanthanuch S, Kukiattrakoon B. The effect of curing time by conventional quartz tungsten halogens and new light emitting diodes light curing units on degree of conversion and microhardness of a nanohybrid resin composite . J Conserv Dent 2019;22:196-200. 

5. Saijai Tanthanuch, Boonlert Kukiattrakoon, Natthacha Tangrungrotkhachorn, Namphet Ubonsutvanich, Watita Pochanukul, Sasithorn Lohatchwanit, Suthasinee Udomwitthayaphiban, and Ajchariya Abdulloh. Effect of salt pool water systems and different beverages on surface hardness, surface roughness, and erosion of nanofilled and bulk fill resin composites. International Journal of Clinical Dentistry 2020. Volume 13, Number 4; 329-342.   (Scopus Q 4  (10% จากท้าย)

6. Saijai Tanthanuch, Boonlert Kukiattrakoon, Kullaporn Keawjinda, Thanawat Udomaksorn, Sivakorn Kongsaeng, Amonjarat Ittiariyawikul, et al., Surface Roughness and Erosion of Bulk-fill Restorative Materials after Exposure to Acidic Beverages and Brushing. Int J Dentistry Oral Sci. 2021;8(7):3188-3193. (ตีพิมพ์ในฐาน scopus)

ISI

7. Surface changes of various bulk-fill resin-based composites after exposure to different food-simulating liquid and beverages. J Esthet Restor Dent. 2018;30:126–135.

8. Saijai Tanthanuch, Boonlert Kukiattrakoon, Janejira Jantaravisoot, Chonnikan Chanaphai, Chutikarn Areewong, Nuthamol Ampawa, Degradability of bulk-fill resin composites after cyclic immersion in different distilled alcoholic beverages. J Esthet Restor Dent. 2021;1–9. (ตีพิมพ์ในฐาน Web of Science, Q2) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jerd.12848

Search