อ. ดร. ทพ. สุพลเทพ ตีระกนก
Dr. Supontep Teerakanok, D.D.S., Ed.M., M.Sc., D.Sc.D., CAGS.

+66-(0)7428-7571

supontep.t@psu.ac.th


Certificate Advanced Graduate Study (Periodontology) Boston University

Doctor in Sciences Dentistry (Periodontology) Boston University

Master of Education (Education Policy Organization and Leadership) University of Illinois

Master of Science (Clinical Education) The University of Edinburgh

ประกาศนียบัตร Clinical Education (Online Distance Learning) The University of Edinburgh, United Kingdom

ท.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

  1. SUPONTEP TEERAKANOK .”Interaction of doped magnesium, zinc and fluoride ions on hydroxyapatite crystals grown on etched human enamel” Journal of Crystal Growth .2021(571):126262-126262;มิถุนายน-กรกฎาคม 2564.
  2. สุพลเทพ ตีระกนก .”คลอร์เฮ็กซิดีนในทางทันตกรรม ตอนที่ 1: กลไกการออกฤทธิ์และผลข้างเคียง” Khon Kaen Dent J .2020(23):99-107;กันยายน-ธันวาคม 2563.
  3. สุพลเทพ ตีระกนก .”คลอร์เฮกซิดีนในทางทันตกรรม ตอนที่ 2: ผลิตภัณฑ์ การใช้งาน และแนวทางการพัฒนา” Khon Kaen Dent J .2021 (24):102-113;มกราคม-เมษายน 2564.

Search